W stronę aksjologicznej neutralności i prób jednoznaczności. Od „wykolejenia” do „zaburzenia”, czyli o przemianach w kluczowych definicjach pedagogiki resocjalizacyjnej

Barbara Ostafińska-Molik

Abstrakt

Towards an Axiological Neutrality and Unambiguity Tests. From Deviationto Disorder, i.e. Changes in Key Definitions Rehabilitation Pedagogy

The purpose of the article is to attempt to synthetically present the changes in the use of the designates from the so-called group of descriptive terms in the literature: ‘difficult individuals’, i.e. synonyms and substitutes of ‘social maladjustment’created on the grounds of Polish rehabilitation. It is an attempt to systematise knowledge around definitions that have grown into the language of pedagogy for the past seven decades. The article shows the axiological and ambiguous dimension of these definitions, considers the issue of the value of a word as a transmitter saturated with something more than just a letter-sign. The need to break away from unnecessary value in definitions seems to be very important in 21st century science. The advisability of organising the terms used is desirable and very necessary, especially for understanding the ideas and directions of development of the discipline. It is the concepts that allow for designing research and conducting diagnoses and descriptions. In this article the reader will be able to trace the changing definitions created by the elders of Polish rehabilitation and the ideas in which these definitions are rooted.

Słowa kluczowe: axiology of concepts, elders of Polish rehabilitation, deviation, social maladjustment, behavioural disorders
References

Czapow, Czesław. Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

Czapow, Czesław, Jedlewski, Stanisław. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Gorski, Stanisław. Metodyka resocjalizacji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związkow Zawodowych, 1985.

Grzegorzewska, Maria. Wybór pism. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.

Han-Ilgiewicz, Natalia. Dziecko w konflikcie z prawem karnym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.

Hillenbrand, Clemens. Pedagogika zaburzeń zachowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007.

Kołakowski, Artur. Zaburzenia zachowania u dzieci: teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.

Konopnicki, Jan. Niedostosowanie społeczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971.

Lipkowski, Otton. Resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.

Oleszkowicz, Anna. Bunt młodzieńczy: uwarunkowania, formy, skutki. Warszawa: Scholar, 2006.

Orwid, Maria, Pietruszewski, Kazimierz. Psychiatria dzieci i młodzieży. Krakow: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993.

Paleczny, Tadeusz. Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie. Krakow: Wydział Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.

Pospiszyl, Kazimierz. Psychologiczna analiza wadliwych postaw społecznych młodzieży. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

Pospiszyl, Kazimierz, Żabczyńska, Ewa. Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Pytka, Lesław. „Narodziny i rozwoj polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej”. Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy 1, 8 (2008).

Spionek, Halina. Zaburzenia psychoruchowe rozwoju dziecka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.

Spionek, Halina. Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Staineer, George. „Rozumienie jako przekład”. W: Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. Krakow: Universitas, 2000.

Urban, Bronisław. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

Volkmann-Raue, Sibylle, Luck, Helmut E. Najwybitniejsze kobiety w psychologii XX wieku. Gdańsk, Wydawnictwo GWP, 2015.

Wolańczyk, Tomasz, Komender, Jadwiga, Błachno, Magdalena, Bryńska, Anita, Brzozowska, Agata, Ciupak, Marian, Jagielska, Gabriela i in. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. Helena Baran-Furga. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.