Alina Rynio, Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium homiletyczno-pedagogiczne, Lublin 2020, ss. 153, ISBN 978-83-8061-6206

Paweł Juśko

Abstrakt
References

Rynio, Alina. „Mądre wychowanie patriotyczne przedmiotem troski Prymasa Tysiąclecia”. Studia Prymasowskie 5 (2011): 247–264.

Rynio, Alina. Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studium homiletyczno-pedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020.

Tuziak, Bożena. „Autorytet jako zjawisko społeczne. Wymiar lokalny”. Studia Socjologiczne 2 (2010): 53–88.

Ustawa z 27 kwietnia 1956 roku o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Dz.U. 1956, nr 12, poz. 61.

Zieliński, Zygmunt. Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003. 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.