Pamiętnik Stanisława Pigonia (1885–1968) jako tekst o wychowaniu

Sabina Prejsnar-Szatyńska

Abstrakt

Stanisław Pigońs (1885–1968) Memoir as a Text about Education

This article is a reflection on Stanislaw Pigoń’s memoirs: Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości [From Kombornia into the world. Memoirs of youth]. This primary source is of a high pedagogical value. I analyze various threads of this memoir from an educational angle. The memoir allows to see how Pigoń’s values were built by his parents during his childhood and then further developed by him in his adult life in academia. I show the role of those values in creating his own character and personality. Pigoń’s memoir causes readers to rethink their own values, it inspires efforts at personal improvement, and it has a deep pedagogical message.

Słowa kluczowe: Stanisław Pigoń, memoir, values, education
References

Kłak, Czesław. Pigoń. Rzeszów: WURz, 2013.

Non Omnis Moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu, red. Czesław Kłak. Rzeszów: Wydawnictwo Szkoły Pedagogicznej, 1997.

Pigoń, Stanisław. Do podstaw wychowania narodowego, wyd. 2 rozszerzone. Lwow: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1920.

Pigoń, Stanisław. Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, wyd. 5. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.

Podgórska, Teresa. Stowarzyszenie patriotyczno-religijne „Eleusis” w latach 1902–1914. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999.

Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, red. Krzysztof Fiołek. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2010.

Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło, red. Henryk Markiewicz, Maria Rydlowa, Tadeusz Ulewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1972.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.