Społeczno-moralne przesłanie pedagogiczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Alina Rynio

Abstrakt

The Social-Moral Pedagogical Message of Cardinal Stefan Wyszyński

Taking into account the specificity of the pedagogical message in the teaching of Cardinal Stefan Wyszyński in the field of social-moral upbringing, the author recalls the arguments confirming its objective and timeless value. Striving for a synthetic view of the actuality and attractiveness of the Primate’s pedagogical thought, he draws attention to the following: What kind of man and teacher was Primate Stefan Wyszyński? How did he understand the essence of social-moral upbringing? Where are the roots of such an understanding of upbringing? What functions did he ascribe to it? Finally, what does he have to propose to contemporary theoreticians and practitioners of upbringing? The publication draws conclusions of a generalizable and applied nature.

Słowa kluczowe: Stefan cardinal Wyszyński, social-moral upbringing, its actuality
References

Źródła archiwalne

Archiwum Instytutu Prymasowskiego

Wyszyński, Stefan. Kazania i przemówienia autoryzowane, t. 1–67 mps. Warszawa 1956–1981 (AIP).

Źródła drukowane

Wyszyński, Stefan. Apel synodu w obronie praw człowieka. Po powrocie z Synodu Biskupów. Warszawa 26 I 1975 roku, NS., 619–627.

Wyszyński, Stefan. Do rodziców w sprawie religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Gniezno, 15 VIII 1951, LPPP, 207–211.

Wyszyński, Stefan. Głos z Jasnej Góry. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986.

Wyszyński, Stefan. „Idzie nowych ludzi plemię…” Wybór przemówień i rozważań. Pallotinum: Poznań –Warszawa, 1973.

Wyszyński, Stefan. Listy Pasterskie Prymasa Polski 1946–1974. Paryż: Wydawnictwo Paris, 1975.

Wyszyński, Stefan. Najważniejszą wartością na świecie jest człowiek. Do delegacji NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, 19 X 1980, NS. Warszawa: 1990, 960–965.

Wyszyński, Stefan. „O chrześcijańską wizję życia”. W: Prymat człowieka w ładzie społecznym, 139–148. Londyn: Odnowa, 1976.

Wyszyński Stefan. O moralną odnowę Narodu. Do wiernych w bazylice gnieźnieńskiej 2 II 1981 roku, NS, 1005–1011.

Wyszyński, Stefan. „Oddajcie co Bożego, Bogu. Komentarz do Jasnogórskich Ślubów Narodu”. W: W światłach Tysiąclecia, 115–121. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1981.

Wyszyński, Stefan. „Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży, 21 VII 1968”. Zeszyty Naukowe KUL 5/2 (1962): 3–12.

Wyszyński, Stefan. „Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży”. Przemówienie wygłoszone podczas Wykładów uniwersyteckich dla duchowieństwa w dniu 21 VIII 1968 roku (tekst autoryzowany). Zeszyty Naukowe KUL 12 (1969): 3–15.

Wyszyński, Stefan. „Przewodnie myśli Encykliki o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży”. Ateneum Kapłańskie 26 (1929): 1–22.

Wyszyński, Stefan. Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. Do wiernych w archikatedrze warszawskiej, 6 I 1981 roku, NS, 986–994.

Wyszyński, Stefan. Wielka Nowenna Tysiąclecia. Paryż: Editions du dialogue, 1982.

Wyszyński, Stefan. „U podstaw soborowej nauki o człowieku”. W: W nurcie zagadnień soborowych, red. Bohdan Bejze, 129–156. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1968.

Wyszyński, Stefan. Uświęcenie pracy zawodowej. Paryż: Editions du dialogue, 1963.

Opracowania

Bortkiewicz, Paweł. Promocja wartości pracy ludzkiej Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Praca doktorska, arch. KUL, 1989.

Czaczkowska, Ewa K. Kardynał Wyszyński. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.

Dzieci moje. Biskup Stefan Wyszyński Ordynariusz Lubelski 1946-1949. Pamiętnik wystawy zorganizowanej przez Fundację na rzecz Rodziny Nasza Tradycja w 70.rocznicęingresu do Katedry Lubelskiej Biskupa Stefana Wyszyńskiego, red. Piotr K. Kuty. Lublin: Nasza Tradycja 2017.

Jan Paweł II. „Wychowanie jest pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury”. Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury [UNESCO], Paryż, 2 czerwca 1980. W: Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999). Warszawa: WSZiP, 2000.

Kadziński, Roman. „Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla ≫Solidarności≪”. Słowo Powszechne 147 (1986).

Kędziora, Bogdan. „Zawalczmy o młode pokolenie”. Niedziela 5/31 (2021): 49.

Micewski, Andrzej. Kardynał Wyszyński, prymas i mąż stanu. Paryż: Editions du dialogue, 1982.

Miziołek, Władysław. „Osobowość, życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski”. W: Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński (1901–1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia?, red. Stanisław Budzyński, Irena Burchacka, Adam Mazurek, 15–38. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2000.

Nitecki, Piotr. „Z Włocławka do Lublina. Nominacja, konsekracja oraz ingres biskupa Stefana Wyszyńskiego”. Studia Włocławskie 11 (2009): 412–413.

Pylak, Bohdan. Stefan Wyszyński Biskup Lubelski 1946–1949. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000.

Prymas Wyszyński a niepodległa. Naród – Patriotyzm – Państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. Ewa K. Czaczkowska, R. Łatka. Warszawa: WN UKSW, 2019.

Raina, Peter. Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, t. 1. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1979.

Romaniuk, Marian P. Prymas Tysiąclecia w słowie pisanym. Bibliografia życia, twórczości i posługi Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1921–2017. Warszawa: WN UKSW, 2018.

Romaniuk, Marian P. Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994.

Rynio, Alina. „Ponadczasowa wartość i atrakcyjność pedagogicznego przesłania czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”. W: Rodzina – Wychowanie – Przyszłość, red. Elżbieta Osewska, Józef Stala, 334–362. Kraków: WN UPJPII w Krakowie, 2020.

Rynio, Alina. „Cele wychowania młodzieży w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Analiza pedagogiczna w świetle Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego”. W: Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. Anna Petkowicz, 211–223. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Rynio, Alina. Idea narodu i odpowiedzialności za naród w kazaniach milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020.

Rynio, Alina. „Mądre wychowanie patriotyczne przedmiotem troski Prymasa Tysiąclecia”. Studia Prymasowskie UKSW 4 (2011): 247–264.

Rynio, Alina. „Myśl pedagogiczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego”W: Myśl społeczna, red. Stanisław Fel, Marek Wódka, 47–70. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.

Rynio, Alina. „Rodzina jako Kościół domowy w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego”. W: Rodzina jako Kościół domowy, red. Antoni Tomkiewicz, Włodzimierz Wieczorek, 115–131. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.

Rynio, Alina. „Społeczne wychowanie młodzieży w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia jako warunek przetrwania narodu i kultury”. W: O społeczeństwie wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. Lidia Marszałek, Adam Solak, 79–100. Warszawa: WN UKSW, 2010.

Rynio, Alina. Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, wyd. 1, 1995; Lublin: Wydawnictwo KUL, wyd. 2, 2001.

Rynio, Alina. „Wychowawcza wartość biografii Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Ateneum Kapłańskie 3 (2018): 469–486.

Stefan Wyszyński. Chrześcijańska doktryna społeczna, red. Marek Wódka, Stanisław Fel. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020.

Śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego, Lubelszczyzna – Zamojszczyzna – Ziemia Chełmska, red. Andrzej Kulik. Lublin: Koło Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia przy parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie, 2016.

Zieliński, Zygmunt. „Życie w służbie Boga i ojczyzny. Życiorys Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Chrześcijanin w Świecie 8/44 (1976): 2–20.