Pedagogia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bogusław Śliwerski

Abstrakt

Pedagogy of the Primate of the Millennium, Cardinal Stefan Wyszyński

An analysis of source texts and selected biographical studies of Cardinal Stefan Wyszyński was carried out from the perspectives of the processes of secularization taking place in Poland in the year AD 2020, the radical attacks of left-wing politicians on the Catholic Church and its relationship with the current governing coalition known as the United Right [Zjednoczona Prawica]. This strikes at the foundations of the Second Vatican Council and the role of the Polish Church in regaining the nation’s freedom from socialist domination in 1989. The author therefore recalls not only the exceptional merits of the Polish Primate during the period of totalitarianism of the „People’s Poland” [Polska Ludowa], but also his message to educator-practitioners, parents, and scientists.

Słowa kluczowe: Catholic Church, totalitarianism, upbringing, resistance, prowess, ethics, axiology, pedagogy
References

Czaczkowska, Ewa K. Kardynał Wyszyński. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.

Dziekoński, Stanisław. Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków. Warszawa: WN UKSW, 2004.

Dziekoński, Stanisław. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II. Warszawa: WN UKSW, 2006.

Grajewski, Andrzej. „Prowadził ich przez mrok”. W: Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, 5–9. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.

Hejnicka-Bezwińska, Teresa. „Pedagogika socjalistyczna”. W: Pedagogika, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 189–202. Warszawa: WN PWN, 2019.

Hessen, Stefan, Hans, Mikołaj. Pedagogika i szkolnictwo w Rosji Sowieckiej. Rozwój szkolnictwa sowieckiego i zmiany komunistycznej polityki oświatowej od Rewolucji Październikowej do końca planu pięcioletniego (1917–1932), tłum. Adam Zieleńczyk. Lwow–Warszawa: Książnica-Atlas, 1930.

Jan PawełII. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Kamiński, Aleksander. Wielka gra. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1981 (reprint 1942).

Kostkiewicz, Janina. Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939. Aspekty ideologiczne i pedagogiczne. Kraków: Wydawnictwo ARCANA, 2020.

Kotarbiński, Tadeusz. Wesołe smutki. Warszawa: PIW, 1957.

Ku pedagogii pogranicza, red. Zbigniew Kwieciński, Lech Witkowski. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1990.Czaczkowska, Ewa K. Kardynał Wyszyński. Biografia. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.

Dziekoński, Stanisław. Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków. Warszawa: WN UKSW, 2004.

Dziekoński, Stanisław. Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II. Warszawa: WN UKSW, 2006.

Grajewski, Andrzej. „Prowadził ich przez mrok”. W: Ewa K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, 5–9. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2013.

Hejnicka-Bezwińska, Teresa. „Pedagogika socjalistyczna”. W: Pedagogika, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, 189–202. Warszawa: WN PWN, 2019.

Hessen, Stefan, Hans, Mikołaj. Pedagogika i szkolnictwo w Rosji Sowieckiej. Rozwój szkolnictwa sowieckiego i zmiany komunistycznej polityki oświatowej od Rewolucji Październikowej do końca planu pięcioletniego (1917–1932), tłum. Adam Zieleńczyk. Lwow–Warszawa: Książnica-Atlas, 1930.

Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.

Kamiński, Aleksander. Wielka gra. Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, 1981 (reprint 1942).

Kostkiewicz, Janina. Polski nurt krytyki nazizmu przed rokiem 1939. Aspekty ideologiczne i pedagogiczne. Kraków: Wydawnictwo ARCANA, 2020.

Kotarbiński, Tadeusz. Wesołe smutki. Warszawa: PIW, 1957.

Ku pedagogii pogranicza, red. Zbigniew Kwieciński, Lech Witkowski. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1990.

Mariański, Janusz. Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988–1998–2005–2017 (raport z ogólnopolskich badan socjologicznych). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Markowski, Michał, P. Wojny nowoczesnych plemion. Spor o rzeczywistość w epoce populizmu. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2019.

Rastawicka, Anna. Ten zwycięża, kto miłuje, Mt 5,14. Warszawa: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, 2020.

Rynio, Alina. Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.

Stalinizm, red. Jacek Kurczewski. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 1989.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls, 1998.

Śliwerski, Bogusław. [Kontr]rewolucja oświatowa. Studium z polityki prawicowych reform edukacyjnych. Łódź: WUŁ, 2020.

Touraine, Alain. Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980–1981, tłum. Andrzej Krasiński. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2010.

Wyszyński, Stefan. Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy. Włocławek: Księgarnia Powszechna, 1946.

Wyszyński, Stefan. Prymat człowieka w ładzie społecznym. Londyn: Odnova Ltd., 1976.

Wyszyński, Stefan. Pro Memoria, t. 1: 1948–1952. Warszawa: Archidiecezja Warszawska i Archidiecezja Gnieźnieńska, IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, UKSW, 2017.

Wyszyński, Stefan. Pro Memoria, t. 2: 1953. Warszawa: Archidiecezja Warszawska i Archidiecezja Gnieźnieńska, IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, UKSW, 2017.

Wyszyński, Stefan. Pro Memoria, t. 3: 1953–1956. Warszawa: Archidiecezja Warszawska i Archidiecezja Gnieźnieńska, IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, UKSW, 2018.