Polska Myśl Pedagogiczna,VIII (2022), Numer 8

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Rok wydania: 2022

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Pedagogiki.

Słowa kluczowe: Bogusław Śliwerski, szkoła, rywalizacja, współpraca, kultura rywalizacji, school, competition, cooperation, culture of competition, Szkoła konserwatywna, konserwatywne wartości, konserwatywna organizacja pracy szkoły, nowoczesna dydaktyka, nowoczesne kształcenie, Conservative school, conservative values, conservative school organization, modern didactics, modern education, Hannah Arendt, Jacques Rancière, edukacja akademicka, edukacja tradycyjna, autorytet, tradycja, perspektywa konserwatywna, academic education, traditional education, authority, tradition, conservative perspective, konserwatywna edukacja, pedagogika konserwatywna, pedagogika krytyczna, awangarda w pedagogice, konserwatywna myśl pedagogiczna, conservative education, conservative pedagogy, critical pedagogy, avant-garde in pedagogy, conservative pedagogical thought, demokracja, polityka oświatowa, konserwatywna ideologia, edukacja, partycypacja, rady szkół, democracy, education policy, conservative ideology, education, participation, school councils, konserwatyzm pedagogiczny, metafizyka teistyczna, teocentryzm antropologii, godność człowieka, pedagogical conservatism, theistic metaphysics, theocentrism of anthropology, human dignity, pedagogika narodowa, pedagogika katolicka conservative pedagogy, national pedagogy, Roman Catholic pedagogy, edukacja kulturalna dzieci, myśl konserwatywna, kompetencje społeczne, edukacja muzealna dzieci, edukacja teatralna dzieci, cultural education of children, conservative thought, social competences, museum education of children, theatre education of children, August Cieszkowski, postęp, progress, pesymizm, konserwatyzm, chrześcijaństwo, romantyzm, Zdziechowski, pessimism, conservatism, Christianity, romanticism, Marian Zdziechowski, Skwarczyński, państwo, czyn, Conservatism, conservative, state, deed, Zenon Grocholewski, Kongregacja Edukacji Katolickiej, pedagogika katolicka, Congregation for Catholic Education, Catholic pedagogy, aksjocentryzm, kultura, wartości samoistne, zło, Brutus, Cezar, Kasjusz, axiocentrism, culture, objective values, evil, Caesar, Cassius, personalizm katolicki, odpowiedzialne rodzicielstwo, nauczanie Stefana Wyszyńskiego, Catholic personalism, responsible parenthood, teaching of Stefan Wyszyński, młodzież, katecheta, nauczanie religii, Autonomia Galicyjska, youth, catechist, religious education, Autonomy of Galicia, aksjologia, filozofia praktyczna, Sebastian Petrycy z Pilzna, renesansowa myśl pedagogiczna, demokratyzacja wychowania, axiology, practical philosophy, Sebastian Petrycy of Pilsen, Renaissance pedagogical concept, democratization of upbringing, wychowanie estetyczne, wychowanie przez sztukę, edukacja estetyczna, Królestwo Polskie, modernizm, nowoczesność, aesthetic education, education through art, the Kingdom of Poland, modernism, modernity, historyk sztuki, filozof, estetyk, estetyka angielska dorobek, art historian, philosopher, aesthetician, English aesthetics achievements, pedagogika, hermeneutyka, R. Kwaśnica, H.-G. Gadamer, J. Habermas, ontologia rozumienia, teoria krytyczna, emancypacja, dialog, pedagogy, hermeneutics, ontology of understanding, critical theory, emancipation, dialogue, Teachers’ preparedness, standards of the education systems, professional development, emotional intelligence, special education needs students `, historia, oświata, uchodźcy, wojna, los dzieci , history, refugees, war, the fate of children, ewaluacja, autoewaluacja nauczyciela, ewaluacja w pracy nauczyciela, metodologia badań pedagogicznych, połączenie metod ilościowych i jakościowych, Inwentarz Stylów Tożsamości M. Berzonsky’ego, evaluation, teacher self-evaluation, evaluation in the teacher’s work, pedagogical research methodology, a combination of quantitative and qualitative methods, M. Berzonsky’s Inventory of Identity Styles

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Sortuj według

Nowoczesna szkoła konserwatywna. Otwarcie perspektywy

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 19–37
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.002.16055

Granice i sens myśli konserwatywnej w epoce końca tradycyjnej edukacji akademickiej

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 39–60
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.003.16056

Edukacja, które ocala i tworzy: pozostał już tylko awangardowy konserwatyzm?

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 61–78
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.004.16057

Socjohistoryczne podejście do analiz uspołecznienia polskiej edukacji w duchu konserwatywnej myśli pedagogicznej w latach 1980-2021

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 79–102
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.005.16058

Problem teocentrycznej antropologii w filozoficznej myśli Andrzeja Maryniarczyka SDB  jako przyczynek do identyfikacji współczesnego nurtu konserwatyzmu w polskiej pedagogice

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 103–127
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.006.16059

Pedagogika konserwatywna w kontekście pedagogiki katolickiej i pedagogiki narodowej

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 129–154
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.007.16060

Edukacja kulturalna i kształtowania kompetencji społecznych dzieci a myśl konserwatywna

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 155–170
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.008.16061

STUDIA I ROZPRAWY „Z HISTORII KONSERWATYWNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

„Tradycja to sam postęp”. Konserwatyzm jako źródło pedagogiki współczesnej - na podstawie filozofii Augusta Cieszkowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 173–192
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.009.16062

„Pesymizm jako siła twórcza". Idee wychowawcze Mariana Zdziechowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 193–207
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.010.16063

Konserwatywne aspekty myśli społeczno-wychowawczej Adama Skwarczyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 209–231
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.011.16064

Poglądy Pedagogiczne Zenona Grocholewskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 233–255
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.012.16065

STUDIA I ROZPRAWY „Z FILOZOFII I HISTORII WYCHOWANIA”

O tragizmie cnoty zadufanej. Analiza estetyczno-etycznych aspektów pedagogiki tragicznej Henryka Elzenberga cz. I

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 259–276
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.013.16066

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rozważanie na kanwie nauczania Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 277–293
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.014.16067

Drugie pokolenie” katechetów wobec przemian społeczno-kulturowych w Autonomii Galicyjskiej (1867-1918). Ciągłość instytucji a dynamika zmian 

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 295–313
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.015.16068

Filozofia praktyczna w dorobku Sebastiana Petrycego  jako jeden z filarów renesansowej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 315-330
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.016.16069

Koncepcje wychowania estetycznego w Królestwie Polskim w dobie przemian modernizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 331-346
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.017.16070

Lubelsko-warszawsko okres w rozwoju naukowym  Haliny Taborskiej i jej zainteresowania estetyką angielską

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 347-360
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.018.16071

Pedagogika jako nauka hermeneutyczna i krytyczna.  Problematyka rozumienia i dialogu w świetle teorii  działania komunikacyjnego

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 361–387
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.019.16072

Preparedness and Competences of Polish Teachers on the Threshold of Changing the Structure, Organization and Standards of the Education Systems 

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 389–415
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.020.16073

ARCHIWUM

Stanisław Tarnowski, Przemówienie rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego St. hr. Tarnowskiego przy immatrykulacji uczniów Uniwersytetu dnia 7 grudnia 1886 r.

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 419–425
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.021.16074

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Historycy wychowania o losach polskich dzieci w czasach dwóch wojen światowych:  W. Theiss, Dzieci syberyjskie 1919-201. Z Syberii przez Japonię i Stany Zjednoczone do Polski, Kraków: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 2020; T. Matsumoto, W. Theiss, Dzieci syberyjskie. Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919-1922. Siberian Children. Japan’s Aid for Polish Children in the Years 1919-1922, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2018; W. J.  Chmielewski, Dzieci polskie w Nowej Zelandii. Obóz w Pahiatua (1944-1949), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 429–436
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.022.16075

Nowe spojrzenie na ewaluację nauczyciela w monografii Zuzanny Sury ”Ewaluacja w pracy nauczycieli: konteksty zawodowe i tożsamościowe”, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, ss. 280, ISBN 978-83-233-4893-1

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 437–444
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.023.16076

O realną przemianę świata edukacji: Bogusław Śliwerski, „Kultura rywalizacji i współpracy w szkole”. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022, ss. 379. ISBN 978-83-8286-274-4.

Polska Myśl Pedagogiczna, VIII (2022), Numer 8, s. 445–449
Data publikacji online: 14 listopada 2022
DOI 10.4467/24504564PMP.22.024.16207