Polska Myśl Pedagogiczna,II (2016), Numer 2

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: Aleksander Wóycicki, rodzina, ochrona rodziny, kobieta, sprawiedliwość społeczna, opieka nad dzieckiem, szpitale, przytułki, zakłady specjalne, domy opieki, domy pomocy społecznej, rozwój kadry naukowej, stymulacja rozwoju doktorantów, kształcenie młodych naukowców, opinie profesorów tytularnych, pasja badawcza, relacja mistrz - doktorant, uniwersytet, niepełnosprawni, sumienie, głuchoniemi, personalizm, prawa człowieka, chrześcijaństwo, etyka, mistrz-uczeń, modele, altruizm, kultura, cywilizacja, reforma, wiedza, doskonałość etyczna (cnota), filozofia, praktyka społeczna, biografie, biografistyka pedagogiczna, biografie edukacyjne, Radio Wolna Europa, Sekcja Polska Radia Wolna Europa, Pawlicki, filozofia doświadczenia osobistego, osoba, pedagogika, filozofia wychowania, realizm, szkoła lubelska, implikacje, proces wychowania, wychowawca, wychowanek, język, wychowanie moralne, charakter, kształcenie charakteru, Lubelska Szkoła Filozoficzna, wychowanie realistyczne, dzieci, młodzież, integralne wychowanie, sukces, sukces życiowy, idealizm w pedagogice, spór, doświadczenie etyczne, personalizm etyczny, poznanie, prawda, dobro moralne, wstyd, rozwój moralny, neotomistyczna filozofia wychowania, rozwój działania rozumnego, odkrycie ludzkiej godności, Polska Szkoła Filozofii Klasycznej, Jerzy Kalinowski, Stanisław Kamiński, Mieczysław A. Krąpiec, Marian Kurdziałek, Andrzej Maryniarczyk, Stefan Swieżawski, Karol Wojtyła, Zofia J. Zdybicka, Edmund Bojanowski, religia, antropologia, koncepcja pedagogiczna, tożsamość, metapedagogika, refleksja antropologiczno-pedagogiczna, teoria wychowania, postawa realistyczna, subiektywność, wzór, metafizyka, analogia, antropologia filozoficzna, filozofia krytyczna, pedagogika krytyczna, socjologia krytyczna, psychologia krytyczna, antypedagogika, opór, emancypacja, demokracja, klinika kształcenia, socjopatologie edukacji

Nurty - kierunki - subdyscypliny

Sortuj według

Recepcja i aplikacje pedagogiki oraz psychologii krytycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 19-49
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.001.6679

Humanistyczna pedagogika społeczna jako pogranicze i obszar wspólny z katolicką nauką społeczną: szkic zagadnienia

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 52-81
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.002.6680

Wokół początków pedagogiki: w trosce o powrót do "Pedagogiki Sokratejskiej"

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 83-99
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.003.6681

Realizm filozoficzny szkoły lubelskiej jako podstawa pedagogiki

Antropologiczno-metafizyczne podstawy adekwatnej teorii wychowania w ujęciu twórców Filozoficznej Szkoły Lubelskiej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 103-115
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.004.6682

Po co pedagogom metafizyka realistyczna?

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 117-124
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.005.6683

Czym jest realizm w pedagogii osoby?

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 125-134
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.006.6684

Realizm metafizyczny jako inspiracja myśli pedagogicznej: o refleksji antropologiczno-pedagogicznej Stefana Swieżawskiego i jej znaczeniu dla teorii wychowania oraz analiz metapedagogicznych

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 135-174
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.007.6685

Założenia realizmu ontologicznego i aksjologicznego w koncepcji wychowania Jacka Woronieckiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 175-187
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.008.6686

Wątki realizmu klasycznego w "Pedagogii polskiej" Władysława Seredyńskiego czytane w perspektywie "Rozważań o wychowaniu" o. Mieczysława Alberta Krąpca

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 189-197
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.009.6687

Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 199-214
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.010.6688

Realizm filozoficzny Polskiej Szkoły Filozofii Klasycznej jako podstawa modelu wychowania otwartego na religię

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 215-229
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.011.6689

Wstyd a rozwój moralny: o antropologicznych fundamentach neotomistycznej teorii wychowania moralnego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 231-244
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.012.6690

Realizm doświadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego: refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 245-269
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.013.6691

Personalizm w pedagogice

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 271-281
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.014.6692

Personalizm chrześcijański podstawą życiowego sukcesu

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 283-293
Data publikacji online: 16 grudnia 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.015.6693

Wychowanie moralne: kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne)

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 295-310
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.016.6694

Implikacje pedagogiczne realizmu filozoficznego Szkoły Lubelskiej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 312-321
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.017.6695

Zagadnienia różne

Filozofia doświadczenia osobistego Stefana Pawlickiego a pedagogika ogólna

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 325-337
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.018.6696

Pracownicy Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa w biografiach edukacyjnych zachowujących pamięć o ludziach, instytucji i historii Polski

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 339-344
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.019.6697

Jakiej filozofii pedagodzy potrzebują? O początkach pedagogiki uniwersyteckiej w Krakowie

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 345-358
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.020.6698

O kształceniu studentów niepełnosprawnych w uniwersytecie

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 359-378
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.021.6699

Opinie profesorów tytularnych uczelni krakowskich o kształceniu młodej kadry naukowej jako wyraz współczesnej myśli pedagogicznej środowiska akademickiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 379-390
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.022.6700

W trosce o dziecko: kształtowanie się form opieki od średniowiecznych szpitali do domów pomocy społecznej

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 391-409
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.023.6701

Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 411-425
Data publikacji online: 2016
DOI 10.4467/24504564PMP.16.024.6702

ARCHIWUM

Diagnoza i postulaty zmian w szkolnictwie wyższym na podstawie wybranych fragmentów wypowiedzi uczestników II Zjazdu Naukowego 1927 roku (wybór i opracowanie Dorota Pauluk)

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 427-439
Data publikacji online: 2016

Jak szerzyć wiedzę o państwie i poczucie obywatelskie (Wybór i opracowanie Dominika Jagielska)

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 441-447
Data publikacji online: 2016

Recenzje i sprawozdania

Recenzje i omówienia

Polska Myśl Pedagogiczna, II (2016), Numer 2, s. 448-460
Data publikacji online: 16 grudnia 2016