Realizm doświadczenia etycznego u podstaw adekwatnych koncepcji wychowania moralnego: refleksja w świetle personalizmu etycznego Karola Wojtyły i jego uczniów

Mariusz Sztaba

Abstrakt

Moral education, as an inner form of every other field of education, is essential in the lifelong process of education. The essence of the concept of moral education depends upon the philosophical tradition in which it has been shaped - in realism or in idealism. Moral education, being under the influence of idealism, loses contact with the real student and becomes inadequate or even utopian (e.g. Rousseau's moral education, socialist education, and postmodernist education). In turn, moral education shaped on the ground of realism aims to truly recognize the student and to adequately shape his/her morality. The article presents the connection between the realistic concept of moral education and specific normative ethics built on the basis of realistic ethical experience as presented by the Lublin School.

Streszczenie

Wychowanie moralne, będąc wewnętrzną formą każdej innej dziedziny wychowania, jest istotne w jego całożyciowym procesie. Istota konkretnej koncepcji wychowania moralnego zależy od tego, w jakiej tradycji filozoficznej była ona kształtowana: w realizmie czy też w idealizmie. Wychowanie moralne będące pod wpływem idealizmu traci kontakt z rzeczywistym wychowankiem i staje się nieadekwatne, a nawet utopijne (np. wychowanie moralne Rousseau, socjalistyczne, postmodernistyczne itd.). Z kolei wychowanie moralne kształtowane na bazie realizmu dąży do poznania wychowanka i adekwatnego formowania jego morale. W proponowanym artykule zostaje ukazany związek pomiędzy konkretną etyką normatywną budowaną na bazie realistycznego doświadczenia etycznego przez lubelską szkołę etycznego personalizmu a adekwatną koncepcją wychowania moralnego.

Słowa kluczowe: doświadczenie etyczne, personalizm etyczny, poznanie, prawda, dobro moralne, sumienie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.