Personalizm w pedagogice

Barbara Kiereś

Abstrakt

From ancient Greece to the present day, there remains in pedagogy a dispute between collectivism, individualism and personalism. Collectivism and individualism arise from the tradition of intellectual idealism, while personalism is a consequence of cognitive realism. In contemporary pedagogical debates personalism asserts that man is a person, but the dispute revolves around what qualities constitute the human person. This article presents the aforementioned approaches and explains this issue in the spirit of realistic (classic) anthropology.

Streszczenie

Od greckiej starożytności do dnia dzisiejszego trwa w pedagogice spór pomiędzy kolektywizmem, indywidualizmem i personalizmem wychowawczym. Kolektywizm i indywidualizm wyrastają z tradycji myślowej idealizmu, zaś personalizm jest konsekwencją realizmu poznawczego. We współczesnej debacie pedagogicznej dochodzi do głosu personalizm, według którego człowiek jest osobą, ale toczy się spór o to, jakie właściwości konstytuują osobę ludzką. W artykule porządkuje się powyższe ujęcia i wyjaśnia tę kwestię, przywołując realistyczną (klasyczną) antropologię.

Słowa kluczowe: personalizm, pedagogika, realizm, idealizm w pedagogice, spór