Opinie profesorów tytularnych uczelni krakowskich o kształceniu młodej kadry naukowej jako wyraz współczesnej myśli pedagogicznej środowiska akademickiego

Zofia Godzwon

Abstrakt

This article presents the opinions of full professors regarding the quality of doctoral education and the stimulation of young scientists' development at universities. The research was done in 2012 at seven universities in Krakow with the use of an electronic questionnaire in the "Lime Survey" system. A link to the questionnaire was sent to professors' email addresses. A total of 154 respondents sent back the completed (anonymous) questionnaires. This survey collected professors' opinions concerning the factors helping young scientists in their professional development and enabling them to write doctoral dissertations of high quality. According to the survey respondents, the most important factors were passion for scientific research and self-study. These opinions concern various activities undertaken by the student and the supervisor that stimulate and support doctoral students in their academic development. At the same time, these opinions make it possible to see the most important elements related to the education and development of young researchers. Our respondents described actual and theoretical possibilities regarding doctoral education, as well as the conditions in which they take place. However, these factors may be changing, as part of changing regulations regarding higher education.

Streszczenie

W artykule przedstawiono opinie profesorów na temat jakości kształcenia doktorantów i stymulacji rozwoju młodych naukowców na uniwersytetach. Badania przeprowadzono w 2012 roku na siedmiu uczelniach w Krakowie z wykorzystaniem kwestionariusza elektronicznego w systemie LimeSurvey. Link do kwestionariusza został wysłany na adresy e-mail profesorów. Grupa 154 respondentów odesłała anonimowo prawidłowo wypełnione kwestionariusze. Zebrano opinie profesorów, które dotyczą czynników pomagających młodym naukowcom w ich rozwoju zawodowym i umożliwiających im napisanie pracy doktorskiej o wysokiej jakości. W ocenie profesorów najważniejsze były: pasja badawcza i samokształcenie. Opinie te dotyczyły różnorodnych działań realizowanych przez opiekuna naukowego i promotora, stymulujących i wspomagających doktorantów w ich rozwoju naukowym. Jednocześnie pozwoliły one zobaczyć najważniejsze elementy odnoszące się do edukacji i rozwoju młodej kadry naukowej. Realizowane i proponowane sposoby oraz warunki kształcenia doktorantów, wyrażone w opiniach profesorów, mogą się wkrótce zmienić, gdyż trwają prace nad założeniami do nowej ustawy regulującej kształcenie w ramach szkolnictwa wyższego.

Słowa kluczowe: rozwój kadry naukowej, stymulacja rozwoju doktorantów, kształcenie młodych naukowców, opinie profesorów tytularnych, pasja badawcza, relacja mistrz - doktorant