Promocja statusu rodziny i kobiety w pedagogicznych poglądach Aleksandra Wóycickiego

Justyna Legutko

Abstrakt

In the writings of Aleksander Wóycicki we see the promotion of the status of women and the family. The family is considered as a temple, while the woman is treated as a priestess. Understood as a small society, the family is understood to be the basis of the wider society and nation. Wóycicki identifies the collapse of the family with the collapse of the entire society. Yet, he connects its fall to the earlier "fall" of women - by which he means a wide emancipation of women which deprives them of men's protection. In his texts, Wóycicki also outlines plans for the repair of the situation of the family, as well as of the woman and her child. This plan involves the woman's right to self-protection and to the protection of her work, especially during pregnancy and motherhood. Furthermore, this plan can be implemented at the present time.

Streszczenie

W pismach Aleksandra Wóycickiego zawarta jest promocja statusu rodziny i kobiety. Rodzinę uznaje za świątynię, a kobietę za jej kapłankę. Rodzina jako miniatura społeczeństwa stanowi fundament życia społecznego i narodu. Z upadkiem rodziny Wóycicki utożsamia upadek całego społeczeństwa. Jednak jego upadek wcześniej łączy z "upadkiem" kobiety - ma tu na myśli szeroką emancypację kobiet, która pozbawia ją ochrony ze strony mężczyzny. W swych tekstach Wóycicki kreśli również plany naprawy ówczesnej sytuacji rodziny, kobiety i jej dziecka. Plan ten zakłada prawo kobiety do jej ochrony oraz pracy, zwłaszcza w okresie ciąży i macierzyństwa, który może być wdrażany w obecnych czasach.

Słowa kluczowe: Aleksander Wóycicki, rodzina, ochrona rodziny, kobieta, sprawiedliwość społeczna

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.