Przed wojną. Pedagogiczne idee, opinie, poglądy w wybranych czasopismach polskich z 1939 roku

Wiesława Sajdek

Abstrakt

Before the War. Pedagogical Ideas, Opinions and Views in Selected Polish Magazines of 1939

The subject of the article is the content of selected Polish magazines depicting the views on the educational ideals, the part of tradition in their development, as well as new trends in pedagogy dominating in those times. They originate in various research areas, such as ‘Filomata’ of Lviv, disseminating the deepened knowledge of the classical tradition in Poland, ‘Pedagogium,’ ‘the magazine devoted to the psychology of a teacher and methods of educating’, ‘Pełnia życia’ (‘The Fullness of Life’), a quarterly for monks, or ‘Parametr,’ a specialist journal on teaching mathematics, including more general reflections can be found on the obligations imposed on teachers in that time. The key of the selection is 1939, the time of the edition of all the texts mentioned above and the connection, mediate or immediate, with the events which were soon to change radically the picture of Europe and of the world

Słowa kluczowe: cultural watershed, war as the turning point, educational ideal, psychology and pedagogy, the part of the classical tradition in education
References

Elzenberg, Henryk. „Sprawozdania z książek: Charles Werner, La philosophie grecque, Paryż: Payot, 1938”. Przegląd Filozoficzny 42, z. 1 (1939): 110–111.

Ganszyniec, Ryszard. „Honor i Ojczyzna”. Filomata 107 (1939): 244–250.

Gumuła, Teresa. „Zadania wychowawcze szkoły na łamach czasopisma »Oświata i Wychowanie« (1929–1939)”. Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej 15 (2005):183–194.

Jarowiecki, Jerzy. Hasło „Czasopisma pedagogiczne w Polsce”. W: Encyklopedia pedagogiczna, red. Wojciech Pomykało, 78–88. Warszawa: Fundacja „Innowacja”, 1993.

Jeleńska, Ludwika. „O celu lekcji”. Parametr 3, 1 (1939): 1–3.

Kostkiewicz, Janina. „Aksjologiczne podstawy katolickich koncepcji pedagogicznych”. W: Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. Janina Kostkiewicz, 13–43. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Kroński, Tadeusz J. „Sprawozdania z książek: Jan B. Kozák, Veda a duch, wyd. Jan Laichter, Praha 1938”. Przegląd Filozoficzny 42, 1 (1939): 111–112.

Lewowicki, Tadeusz. „Pedagogika a demokracja – refleksje nad kondycją pedagogiki”. W: Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały zII Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego,red. Henryka Kwiatkowska, Zbigniew Kwieciński, 31–44. Toruń: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1996.

Nowaczyk, Stanisław. „Rola nauczycielstwa w naukowym organizowaniu pracy szkolnej (Materiały do dyskusyj i referatów)”. Pedeagogium. Czasopismo poświęcone psychologii nauczyciela i sposobom jego kształcenia 1, 2/3 (1938/1939): 117–132.

Pirożyński Marian, Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce. Lublin: Uniwersytet, 1938.

Pirożyński Marian, Zakony żeńskie w Polsce. Lublin: Uniwersytet, 1935.

Reale, Giovanni. „Mądrość antyczna lekarstwem na zło nękające współczesnego człowieka”. W: Giovanni Reale, Doktor Honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Agnieszka Bieńkowska, 13–41. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001.

Schwarz, Jan. „Czy cechy dobrego nauczyciela są wykształcalne?”. Pedeagogium. Czasopismo poświęcone psychologii nauczyciela i sposobom jego kształcenia 1, 2/3 (1938/1939): 101–116.

Sztobryn, Sławomir. Polskie badania nad myśląpedagogicznąw latach 1900–1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.

Wróblewki, Stanisław. „Rola humanizmu w życiu”.Filomata 107 (1939): 244–250.

Netografia

www.pow.lodz.pl/PRZEDWOJENNEPDF.pdf (dostęp: 20.05.2017).