Rozwój metody narracji w wychowaniu religijnym dzieci w poglądach polskich pedagogów

Barbara Surma

Abstrakt

Developing the Method of Narrative in the Religious Education of Children in the Views of Polish Pedagogues

The aim of the article is to present the development of the contemporary understanding of the modern narrative in religious education and in the gradual transition from stories and narratives to biographical narratives and those based on tradition. After first examining such aspects of the contemporary understanding of narrative as the catechetical method, they are then compared with the proposals of Fr. Zygmunt Bielawski (1877–1939) and Sr. Barbara Żulińska, CR (1881–1962).

Słowa kluczowe: religious education, narrative, storytelling, verbal methods, observational method
References

Barbi, Augusto. „Analiza narracyjna i przemieniająca moc opowiadania”. W: Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej,red. Anna Królikowska, 41–68. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2012.

Baszczak, Błażej. „Tożsamość człowieka a pojęcie narracji”. Analiza i Egzystencja 4 (2011): 123–140.

Bielawski, Zygmunt.Dzieje biblijne Starego i Nowego Przymierza.Kraków: Nakładem Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 1959.

Bielawski, Zygmunt.Historia biblijna Starego i Nowego Testamentu.Opole: Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu, 1961.

Bielawski, Zygmunt. Pedagogika religijno-moralna (Katechetyka). Lwów: Nakładem Towarzystwa „Bibljoteka Religijna” im. X. Arcyb. Bilczewskiego, 1934.

Biemmi, Enzo.La catechesi di iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi: itinerari differenziati ecatechismi CEI, www.parocchie.it (dostęp: 20.01.2015).

Biemmi, Enzo. „Narracyjny wymiar katechezy”. W: Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej,red. Anna Królikowska, 13–24. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2012.

Kiciński, Andrzej.„Kierunki rozwoju katechizmów katolickich”.Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 4 (2012): 117–138, https://www.kul.pl/files/816/public/2012/AK.pdf (dostęp: 30.03.2017).

Kochel, Jan, Zbigniew Marek. Pedagogia biblijna w katechezie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.

Kostkiewicz, Janina.Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939.Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Kubik, Władysław. Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895–1970. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1987.

Pawłowski, Zdzisław. Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.

Przygotowanie do spowiedzi i Komunji św., oprac. Zygmunt Bielawski. Kraków: Nakładem Zgromadzenia ks. ks. Misjonarzy (Kleparz 19), 1922.

Scheidler, Monika. „Narracja biograficzna i narracja zorientowana na tradycję jako podstawowe formy nauczania katechetycznego”. W: Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej,red. Anna Królikowska, 95–118. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2012.

Surma, Barbara. „Język biblijny – etapy wprowadzania dzieci do odczytywania znaków”. W: Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori,red. Małgorzata Miksza, 99–115. Łódź: Palatum, 2015.

Szymik, Stefan. „Metoda narracyjna jako propozycja dialogu z tekstem”. W: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. Wojciech Pikor, 11–20. Kielce: Verbum, 2005.

Trzebiński, Jerzy. „Autonarracje nadają kształt życiu ludzkiemu”. W: Narracja jako sposób rozumienia świata, red. Jerzy Trzebiński, 20–43.Gdańsk: GWP, 2002.

Witczyk Henryk. „Czytelnik jako współ-kreator postaci”. W: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. Wojciech Pikor, 70–89. Kielce: Verbum, 2005.

Żulińska, Barbara. Liturgia w ochronie. Rozmówki z małymi dziećmi. Katowice: Nakł. Księgarni św.Jacka w Katowicach, 1946.

Żulińska, Barbara.O wychowaniu religijnem dzieci w wieku przedszkolnym. Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin: Nakład Księgarni św. Wojciecha, 1931.