Czesław Czapów – „w drodze” ku mistrzostwu

Aneta Skuza

Abstrakt

Czesław Czapów: “On the Way” to the Championship

The presented article aims to present the first scientific papers written by the outstanding Polish educator who was a prematurely deceased (1980) doc. dr hab. Czesław Czapów from the University of Warsaw. They show us the beginnings of the development of his thoughts and scientific interests, which in later years resulted in outstanding scientific works that fit into the history of social rehabilitation thought in Poland.

* Prezentowany tekst stanowi fragment przygotowywanej pracy, której zasadniczym celem jest rekonstrukcja myśli pedagogicznej Czesława Czapowa i omówienie jej znaczenia dla współcześnie ujmowanej pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce. Tym samym stanowi on opracowanie jednego z postawionych w pracy pytań badawczych. Przygotowywane opracowanie realizowane jest metodą biograficzną w ujęciu interpretatywnym, gdyż sformułowane w nim problemy badawcze dotyczą biografii w kontekście podejmowanych działań naukowo-zawodowych Czapowa, tła owych działań – ich kontekstu politycznego i społecznego. Jedną z metod zbierania materiałów zastosowaną w pracy jest analiza dokumentów zebranych w przypadku prezentowanego tekstu podczas kwerend zrealizowanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

Słowa kluczowe: exam work, master thesis, dissertation

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.