Zaproszenie do publikacji vol. 6/2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów naukowych do planowanego na 2020 rok numeru VII pod tytułem:

Ludzie, idee i instytucje w służbie niedostosowanym społecznie na przestrzeni wieków

Przygotowywany tom ma stanowić przestrzeń dla oryginalnych artykułów badawczych, opracowań teoretycznych, refleksji, analiz i debat wokół znaczących postaci (twórców, inicjatorów, kontynuatorów, praktyków), idei i koncepcji oraz fundowanych na tych ideach instytucji pomocowych, wychowawczych, opiekuńczych czy korekcyjnych przeznaczonych dla jednostek i grup określanych szeroko w literaturze przedmiotu jako niedostosowani społecznie. Osoby niedostosowane, wkluczone, marginalizowane, to u początków refleksji resocjalizacyjnej nie tylko przestępcy, tak dorośli jak i nieletni, ale także  przedstawiciele niższych klas społecznych, dzieci żyjące na ulicach, osoby opuszczone czy osoby z niepełnosprawnościami.

Ramy czasowe niniejszego numeru czasopisma zakreślone są szeroko, trudno bowiem jednoznacznie wskazać na historyczne początki teorii i praktyki resocjalizacyjnej, tak jak trudno oddzielić refleksję  pedagogiczną, inspiracje filozofii oświeceniowej i humanitarne idee prawa karnego, które przekładały się na koncepcje i instytucje penitencjarne czy praktykę pomocy społecznej. Idee wychowania, humanitaryzmu i praw człowieka dały początek instytucjom korekcyjnym, a praca społeczna na rzecz wykluczonych z inicjatyw kościelnych i indywidualnych ewoluowała w stronę instytucjonalnych rozwiązań właśnie dzięki tworzącym się ramom prawnym. Trudno też nie wspomnieć czasów trudnych dla naszego kraju, kiedy to resocjalizacja penitencjarna utożsamiana był z reedukacją polityczną i była narzędziem umacniania reżimu komunistycznego.

Postaci znaczące dla polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej, idee, które propagowali, instytucje, które powoływali do życia, nie zawsze są oceniane jednoznacznie, a czasem oceny ich dokonywane z perspektywy czasu, bywają kontrowersyjne. Dlatego też niniejszy numer Polskiej Myśli Pedagogicznej może stanowić platformę debaty, dyskusji, krytycznych analiz i współczesnych interpretacji dokonywanych wokół inicjatorów, idei, koncepcji, teorii praktyki resocjalizacyjnej i pomocowej nakierowanej na jednostki i grupy niedostosowane społecznie.

Termin przesyłania tekstów upływa 29.02.2020 r.

W imieniu własnym oraz Pani Prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz – Redaktor Naczelnej Polskiej Myśli Pedagogicznej – zapraszam Państwa serdecznie do rejestracji zgłaszanych artykułów naszej platformie http://www.panel.ejournals.eu/

lub przesyłania na adres mailowy: pmpredakcja@uj.edu.pl

dr hab. Justyna Kusztal, Prof. UJ

współredaktor tomu 6(2020)