Zaproszenie do publikacji vol. 7/2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów naukowych do planowanego na 2021 rok numeru VIII skupionego wokół problematyki:

Pedagogika społeczna – przedstawiciele, koncepcje, idee

W przygotowywanym tomie mogą się znaleźć oryginalne, dotąd niepublikowane, artykuły teoretyczne i badawcze prezentujące refleksje, analizy i reinterpretacje skupione wokół przedstawicieli pedagogiki społecznej (twórców koncepcji i teorii, inicjatorów działań społecznych, praktyków, szeroko lub mniej znanych w kręgach pedagogicznych), a także odnoszące się do koncepcji i idei istotnych w przeszłym i dzisiejszym rozwoju pedagogiki społecznej. Interesujące będą tu kwestie dotyczące: historycznych i współczesnych ujęć wychowania dla społeczeństwa, relacji między warunkami społeczno-kulturowymi a celami wychowawczymi i praktyką edukacyjną, refleksji nad ontologicznymi i epistemologicznymi fundamentami teorii i koncepcji wychowania społecznego, analizy problemów społecznych i szczegółowych koncepcji czy modeli ich rozwiązań.

            Nadsyłane artykuły mogą dotyczyć zarówno kwestii historycznych, jak i współczesnych – ramy czasowe zakreślone zostały bardzo szeroko. Namysł nad szczególną, wieloaspektową relacją pomiędzy edukacją a społeczeństwem ma już w pedagogice długą tradycję. Nabiera aktualności również dzisiaj, w sytuacji ciągłych zmian cywilizacyjnych, które nie pozostają bez następstw w sferze funkcjonowania i uczenia się człowieka.  Inspiracje dla rozwoju pedagogiki społecznej (ze strony filozofii i innych nauk, teorii pedagogicznej, praktyki życia społecznego) pojawiały się przed formalnym zaistnieniem tej subdyscypliny pedagogicznej, jej twórcy i przedstawiciele oraz głoszone przez nich idee i koncepcje na przestrzeni lat mogą być różnie oceniane albo na nowo odczytywane. Być może są pewne postaci, koncepcje czy praktyki edukacyjne nieznane szerszej społeczności naukowej, a warte pamięci i upowszechnienia. Współczesne problemy społeczne zaś bywają kontrowersyjne, a propozycje ich rozwiązań dyskusyjne, wymagające szerszego namysłu, wskazania warunków i możliwych konsekwencji ich zastosowania. Planowany tom VIII „Polskiej Myśli Pedagogicznej” mógłby stać się forum dyskusji wokół tych kwestii.

Termin przesyłania tekstów upływa 28.02.2021 r.

W imieniu własnym oraz Pani Prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz – Redaktor Naczelnej Polskiej Myśli Pedagogicznej – zapraszam Państwa serdecznie do rejestracji zgłaszanych artykułów naszej platformie http://www.panel.ejournals.eu/

lub przesyłania na adres mailowy: pmpredakcja@uj.edu.pl

Dr Dominika Jagielska