Zaproszenie do publikacji vol. 7/2021

Szanowni Państwo,

w imieniu Redakcji czasopisma Polska Myśl Pedagogiczna serdecznie zapraszam do nadsyłania artykułów naukowych do planowanego na 2021 rok numeru VII skupionego wokół problematyki:

Pedagogika społeczna – przedstawiciele, koncepcje, idee

W przygotowywanym tomie mogą się znaleźć oryginalne, dotąd niepublikowane, artykuły teoretyczne i badawcze prezentujące refleksje, analizy i reinterpretacje skupione wokół przedstawicieli pedagogiki społecznej (twórców koncepcji i teorii, inicjatorów działań społecznych, praktyków, szeroko lub mniej znanych w kręgach pedagogicznych), a także odnoszące się do koncepcji i idei istotnych w przeszłym i dzisiejszym rozwoju pedagogiki społecznej. Interesujące będą tu kwestie dotyczące: historycznych i współczesnych ujęć wychowania dla społeczeństwa, relacji między warunkami społeczno-kulturowymi a celami wychowawczymi i praktyką edukacyjną, refleksji nad ontologicznymi i epistemologicznymi fundamentami teorii i koncepcji wychowania społecznego, analizy problemów społecznych i szczegółowych koncepcji czy modeli ich rozwiązań.

Namysł nad szczególną, wieloaspektową relacją pomiędzy edukacją a społeczeństwem ma już w pedagogice długą tradycję. Nabiera aktualności również dzisiaj, w sytuacji ciągłych zmian cywilizacyjnych, które nie pozostają bez następstw w sferze funkcjonowania i uczenia się człowieka.  Inspiracje dla rozwoju pedagogiki społecznej (ze strony filozofii i innych nauk, teorii pedagogicznej, praktyki życia społecznego) pojawiały się przed formalnym zaistnieniem tej subdyscypliny pedagogicznej. Jej twórcy i przedstawiciele oraz głoszone przez nich idee i koncepcje na przestrzeni lat mogą być różnie oceniane albo na nowo odczytywane, warte pamięci i upowszechnienia. Współczesne problemy społeczne zaś bywają kontrowersyjne, a propozycje ich rozwiązań dyskusyjne, wymagające szerszego namysłu, wskazania warunków i możliwych konsekwencji ich zastosowania. Planowany tom VII „Polskiej Myśli Pedagogicznej” mógłby stać się forum dyskusji wokół tych kwestii.

Termin przesyłania tekstów upływa 31.01.2021 r.
W związku z nową punktacją i staraniami o podniesienie jakości publikowanych tekstów redakcja przedłuża termin składania artykułów to tomu 7/2021 do 31.04.2021 r.

W imieniu własnym oraz Pani Prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz – Redaktor Naczelnej Polskiej Myśli Pedagogicznej – zapraszam Państwa serdecznie do rejestracji zgłaszanych artykułów naszej platformie https://ojs.ejournals.eu/PMP/about/submissions.

Dr Dominika Jagielska