Dla Autorów

Propozycje artykułów do Rocznika można przesyłać w wersji drukowanej na adres redakcji:

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP UJ, 31–135 Kraków, ul. Batorego 12, pokój 12

oraz w wersji elektronicznej na adres pmpredakcja@uj.edu.pl

Zespół redakcyjny preferuje teksty przesyłane przez Autorów poprzez Portal Czasopism Naukowych (Panel Redakcyjny) Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego -  http://www.panel.ejournals.eu/

Do artykułu prosimy dołączyć następujące informacje:

- afiliacja;

- adres korespondencyjny, także elektroniczny;

- krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (do 1000 znaków każde);

- słowa kluczowe (również w obu językach).


Objętość artykułów nie powinna przekraczać  40 000 znaków. Prosimy o przygotowanie go zgodnie z poniższymi wytycznymi edytorskimi:

- czcionka Times New Roman 12 punktów,  interlinia 1,5 wiersza, justowanie obustronne

- cytaty w tekście zaznaczone za pomocą cudzysłowu

- streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, zamieszczone na końcu tekstu (do 1000 znaków)

- tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, zamieszczone przed tekstem, po tytule w języku polskim (do 1000 znaków)

- przypisy i bibliografia przygotowana w stylu Chicago (wzór poniżej)

Zgłoszenie artykułu do Rocznika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w wersji elektronicznej (pierwotnej wersji Rocznika, dostępnej na stronie: www. ejournals.eu/pmp) oraz papierowej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.


Przypisy dolne: czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1, styl Chicago, według wzoru

Gerald L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003), 59–65.

- rozdział w pracy zbiorowej:

Zbigniew Kwieciński, „Mimikra czy sternik. Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego”, w: Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. Henryka Kwiatkowska (Warszawa: PTP 1994), 20-25.

- artykuł w czasopiśmie:

Wiesław Theiss, „Katolicka praca społeczno-wychowawcza. Szkic zagadnienia”. Pedagogika Społeczna 2 (2013): 47–71.

- powoływanie się na pozycję znajdującą się powyżej (bezpośrednio)

Tamże, 71.

- powoływanie się na pozycję obecną w tekście

Gutek, Filozoficzne, 59–65.

Theiss, „Katolicka, 47–71.


Bibliografia: czcionka Times New Roman 10 punktów, interlinia 1,  styl Chicago, według wzoru:

- monografia:

Hejnicka-Bezwińska, Teresa. Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

- rozdział w pracy zbiorowej: 

Kostkiewicz, Janina. „Misje edukacyjne i ważniejsze instytucje oświatowo-wychowawcze zmartwychwstańców”. W Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. Janina Kostkiewicz, 335-367. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012.

- artykuł w czasopiśmie:

Horowski, Jarosław. „Tomistyczna myśl pedagogiczna w Polsce wobec idei personalizmu”.  Kwartalnik Pedagogiczny 2 (2011): 29-61.

- w przypadku publikacji o większej liczbie autorów (tu przykład monografii, proszę zwrócić uwagę na zapis imion i nazwisk: nazwisko autora 1, przecinek, imię autora 1, imię autora 2, nazwisko autora 2, przecinek, imię autora 3, nazwisko autora 3, kropka)

Denek, Kazimierz, Kazimierz Przyszczypkowski, Ryszard Urbański-Korcz. Aksjologiczne podstawy edukacji. Poznań – Toruń: EDYTOR, 2001.