Indeksacja w bazach danych

ERIH PLUS

Index Copernicus International:
ICV 2018 = 74.83
ICV 2017 = 69.68

ICV 2016 = 64.69

Most Wiedzy

Google Scholar

PBN Polska Bibliografia Naukowa

Pol-Index

BazHum

CEEOL

CEJSH  (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Tomy 5(2019) oraz 6(2020) Polskiej Myśli Pedagogicznej objęte są dofinansowaniem ze środków MNiSW na upowszechnianie nauki w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Numer umowy: 287/WCN/2019/1.