Indeksacja w bazach danych

  ERIH PLUS

  Index Copernicus - ICI World of Journals:

ICV 2021 = 87.63
ICV 2020 = 96.36

ICV 2019 = 78.61
ICV 2018 = 74.83
ICV 2017 = 69.68
ICV 2016 = 64.69

  Most Wiedzy

  Google Scholar

  PBN Polska Bibliografia Naukowa

  CEEOL

  CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

  ZDB (Zeitschriftendatenbank)

  Worldcat

 

Tomy 5 (2019) oraz 6 (2020) Polskiej Myśli Pedagogicznej objęte są dofinansowaniem ze środków MNiSW na upowszechnianie nauki w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Numer umowy: 287/WCN/2019/1.