Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz

Po II wojnie światowej nauce polskiej narzucono szereg ograniczeń ideologicznych wynikających z polityki przyjętej przez komunistyczny reżim. Objawiały się one między innymi cenzurą nałożoną w latach 1945–1989 na wszystkie publikowane teksty, także naukowe, czy prześladowaniem badaczy nie nawiązujących do komunistycznej ideologii. Szczególnie dotkliwie odczuła to polska humanistyka, w tym myśl pedagogiczna, co skutkowało niemożnością rozwijania większości jej kierunków obecnych przed II wojną światową.
      W związku z tym misją rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” jest nadrobienie strat powstałych w wyniku tych trudnych dziejów poprzez pokazywanie bogactwa teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych wraz zpluralizmem ich źródeł filozoficznych, światopoglądowych, ideowych i innych.
       Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak:

a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach;
b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością;
c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres;
d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym

      Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych orazich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je wotwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.
      Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej.

 

Zgodnie z decyzją MNiSW za publikację artykułu w roczniku "Polska Myśl Pedagogiczna" autorzy otrzymują 100 punktów.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Punkty MEiN: 12.2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 2022

STUDIA I ROZPRAWY „NOWOCZESNA EDUKACJA W DUCHU KONSERWATYWNYM”

Sortuj według

STUDIA I ROZPRAWY „Z HISTORII KONSERWATYWNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ”

STUDIA I ROZPRAWY „Z FILOZOFII I HISTORII WYCHOWANIA”

O tragizmie cnoty zadufanej. Analiza estetyczno-etycznych aspektów pedagogiki tragicznej Henryka Elzenberga cz. I

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rozważanie na kanwie nauczania Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

Drugie pokolenie” katechetów wobec przemian społeczno-kulturowych w Autonomii Galicyjskiej (1867-1918). Ciągłość instytucji a dynamika zmian 

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

Filozofia praktyczna w dorobku Sebastiana Petrycego  jako jeden z filarów renesansowej koncepcji pedagogiczno-filozoficznej

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

Koncepcje wychowania estetycznego w Królestwie Polskim w dobie przemian modernizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

Lubelsko-warszawsko okres w rozwoju naukowym  Haliny Taborskiej i jej zainteresowania estetyką angielską

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

Pedagogika jako nauka hermeneutyczna i krytyczna.  Problematyka rozumienia i dialogu w świetle teorii  działania komunikacyjnego

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 14 listopada 2022

Preparedness and competences of Polish teachers on the threshold of changing the structure, organization and standards of the education systems 

Polska Myśl Pedagogiczna, Numer 8,
Data publikacji online: 2022

ARCHIWUM

ARTYKUŁY RECENZYJNE