Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz

Po II wojnie światowej nauce polskiej narzucono szereg ograniczeń ideologicznych wynikających z polityki przyjętej przez komunistyczny reżim. Objawiały się one między innymi cenzurą nałożoną w latach 1945–1989 na wszystkie publikowane teksty, także naukowe, czy prześladowaniem badaczy nie nawiązujących do komunistycznej ideologii. Szczególnie dotkliwie odczuła to polska humanistyka, w tym myśl pedagogiczna, co skutkowało niemożnością rozwijania większości jej kierunków obecnych przed II wojną światową.
      W związku z tym misją rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” jest nadrobienie strat powstałych w wyniku tych trudnych dziejów poprzez pokazywanie bogactwa teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych wraz zpluralizmem ich źródeł filozoficznych, światopoglądowych, ideowych i innych.
       Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak:

a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach;
b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością;
c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres;
d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym

      Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych orazich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je wotwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.
      Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej.

 

Zgodnie z decyzją MNiSW za publikację artykułu w roczniku "Polska Myśl Pedagogiczna" autorzy otrzymują 100 punktów.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Punkty MEiN: 12.2021: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 30 listopada 2021

STUDIA I ROZPRAWY. „NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ TO POLSKA” – W ROKU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Sortuj według

Pedagogia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 19-35
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.001.13931

Kardynał Stefan Wyszyński w obronie praw narodu

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 37-53
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.002.13932

Społeczno-moralne przesłanie pedagogiczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 55-77
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.003.13933

Troska o człowieka i ojczyznę – drogowskazy Kardynała Augusta Hlonda z lat 1945–1948

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 79-94
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.004.13934

Miłość – świadectwo osobowej dojrzałości. Perspektywa filozoficzno-pedagogiczna

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 95-114
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.005.13935

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Wychowanie społeczne w myśli konserwatywnej w Polsce 1945–1962

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 117-137
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.006.13936

Social Pedagogy as a Source of Social Prophylactics and Social Rehabilation Theory and Practice

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 139-157
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.007.13937

Polish Pedagogy in the Early 20th Century: The Emergence of the Concept of Children’s Rights

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 159-176
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.008.13938

Konteksty społeczne początku XX wieku a poradnictwo dla rodziców w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 177-189
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.009.13939

Rola lekcji filozofii wobec programu nieoficjalnego w szkole

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 191-214
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.010.13940

Upaństwowienie Salezjańskiego Domu Dziecka w Jaciążku (1951) w postpamięci

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 215-232
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.011.13941

Kształt polskiej pedagogiki narodowej według Wiktora Wąsika

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 233-246
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.012.13942

Dodawanie otuchy jako forma wzmocnienia ludzkości nie tylko w czasie pandemii. Międzygeneracyjna transmisja przesłania Wincentego Kadłubka

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 247-262
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.013.13943

Etyka Tadeusza Czeżowskiego wobec kultury nowych mediów

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 263-277
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.014.13944

Prawidłowości wychowania w świetle myśli pedagogicznej Zygmunta Mysłakowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 279-295
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.015.13945

Pamiętnik Stanisława Pigonia (1885–1968) jako tekst o wychowaniu

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 297-309
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.016.13946

Naukowa, dydaktyczna i organizacyjna działalność Ludwika Jaxy-Bykowskiego na rzecz rozwoju poznańskiej uniwersyteckiej pedagogiki

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 311-336
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.017.13947

Praca wychowawcza z dziewczętami wykluczonymi społecznie – w ujęciu bł. Marii Karłowskiej (1865–1935)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 337-348
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.018.13948

School and Educational Objectives of the Interwar Period in the 1st Czechoslovak Republic

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 349-364
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.019.13949

Two Stops with Přemysl Pitter (1895–1976)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 365-385
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.020.13950

ARCHIWUM

Społeczeństwo a wychowanie (oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 389-401
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.021.13951

Oświata a wychowanie (oprac. Justyna Golonka)

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 403-415
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.022.13952

ARTYKUŁY RECENZYJNE