Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz

Po II wojnie światowej nauce polskiej narzucono szereg ograniczeń ideologicznych wynikających z polityki przyjętej przez komunistyczny reżim. Objawiały się one między innymi cenzurą nałożoną w latach 1945–1989 na wszystkie publikowane teksty, także naukowe, czy prześladowaniem badaczy nie nawiązujących do komunistycznej ideologii. Szczególnie dotkliwie odczuła to polska humanistyka, w tym myśl pedagogiczna, co skutkowało niemożnością rozwijania większości jej kierunków obecnych przed II wojną światową.
      W związku z tym misją rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna” jest nadrobienie strat powstałych w wyniku tych trudnych dziejów poprzez pokazywanie bogactwa teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych wraz zpluralizmem ich źródeł filozoficznych, światopoglądowych, ideowych i innych.
       Po roku 1989 w krajach postkomunistycznych podejmowane są próby nadrabiania poniesionych strat w tym zakresie, lecz polskiej myśli pedagogicznej nadal dotyczą takie problemy, jak:

a) pozostawanie wielu cennych prac wciąż jeszcze nie odkrytych, nie wznawianie ich, a nawet pozostawanie w maszynopisach;
b) brak studiów (badań) nad jej istotą, rangą, aktualnością;
c) brak wyczerpujących opracowań jej historii lub zbyt wąski ich zakres;
d) niewyeksponowanie i niespożytkowanie oryginalności wielu dzieł polskich pedagogów w krajowym i międzynarodowym dyskursie naukowym

      Wobec tych problemów celem rocznika jest niesienie wsparcia dla ich rozwiązania poprzez publikowanie prac: wydobywających i pokazujących bogactwo teoretycznych i praktycznych koncepcji pedagogicznych orazich pluralizm w zakresie filozoficznych podstaw, systemów wartości, obszarów życia społecznego; opartych na analitycznych badaniach różnorodności wątków pedagogicznego myślenia, włączających je wotwarty dyskurs międzynarodowy; podejmujących pogłębione badania nad historią polskiej myśli pedagogicznej, eksponujących jej oryginalność oraz konfrontujących ją ze światowym dorobkiem; dążących – poprzez anglojęzyczny zapis – do włączanie polskich osiągnięć w dyskurs globalny.
      Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych zarówno przeszłością, jak i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej.

 

Zgodnie z decyzją MNiSW za publikację artykułu w roczniku "Polska Myśl Pedagogiczna" autorzy otrzymują 20 punktów.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 287/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 13 grudnia 2019

KIERUNKI ROZWOJU POLSKIEJ PEDAGOGIKI

Sortuj według

Main Development Lines of Polish Pedagogy from Socialist Orthodoxy to Postmodern Heterogeneity

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 17–51
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.001.11096

Concepts of Animating Activities Developed and Constructed on the Ground of Polish Pedagogy: Historical-Comparative, Political-Institutional, and Paradigmatic-Applied “Loops”

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 53–68
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.002.11097

ANTROPOLOGIA I AKSJOLOGIA JAKO RAMY ROZWOJU PEDAGOGIKI I MYŚLENIA O WYCHOWANIU

Philosophy of Values as an Inspiration and the Basis of the Directions in the Development of Educational Science in Poland (1918–1939)

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 71–91
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.003.11098

Axiological Problematic Aspects in the Works by the Representatives of Polish General Pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 93–107
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.004.11099

Człowiek – wolność – dobro – prawda jako horyzont myślenia o wychowaniu w filozofii Józefa Tischnera

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 109-122
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.005.11100

Teoria rozumowania moralnego – zarys syntezy

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 123–141
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.006.11101

NEOTOMISTYCZNE INSPIRACJE POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Mythological Narrative and the Issue of Common Space as a Goal of Education

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 145–160
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.007.11102

Paideia jako uprawa potencjalności człowieka zmierzająca do pełni jego człowieczeństwa. Wprowadzenie do klasycznej filozofii edukacji

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 161–176
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.008.11103

POLSKIE KONCEPCJE PEDAGOGICZNE. ZAŁOŻENIA – KONTEKSTY – REINTERPRETACJE – HISTORIA

Pedagogika człowieka samotnego? Kilka refleksji na temat pedagogiki Janusza Korczaka w perspektywie jego Pamiętnika

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 179–193
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.009.11104

Lublin Teachers, Lecturers and Masters of Kazimierz Dąbrowski. Discovering the Biography

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 195-207
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.010.11105

Koncepcje i dorobek Mariana Falskiego nadal są przydatne

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 209–223
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.011.11106

Female Educational Ideals in Polish Periodicals on Pedagogy in the Years 1918–1939

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 225–243
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.012.11107

Pedagogical Clues in Adam Rodziński’s Ethical Personalism

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 245–254
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.013.11108

O związkach pedagogiki z literaturą dziecięcą w świetle sylwetki Stanisława Jachowicza

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 255–271
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.014.11109

Badania Aleksandra Birkenmajera nad filozofią Witelona jako inspiracja do zmiany oceny średniowiecza w programach edukacji

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 273–290
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.015.11110

Powstanie i działalność wychowawcza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na przełomie XIX i XX wieku w Galicji

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 291–311
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.016.11111

Tadeusz Strumiłło’s Writing and Scout Activities

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 313–326
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.017.11112

Wychowanie moralne w świetle „rozpraw obyczajowych” publikowanych na łamach „Katolika Dyecezyi Chełmińskiej” w latach 1849–1850

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 327–343
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.018.11113

RECENZJE

Mikołaj Krasnodębski, Spór o rodzinę. Filozoficzno-cywilizacyjne fundamenty myślenia o rodzinie. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, 2019, ss. 157, ISBN 978-83-611-4082-5

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 347–352
Data publikacji online: 13 grudnia 2019

Sylwia Winnik, Dziewczęta z Auschwitz. Głos ocalonych kobiet, Warszawa: Wydawnictwo Muza. Sport i Turystyka, 2018, ss. 303, ISBN 978-83-287-0837-2

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 353–356
Data publikacji online: 13 grudnia 2019

Adam A. Zych, Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019, ss. 282, ISBN 978-83-809-5301-7

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 357–359
Data publikacji online: 13 grudnia 2019