Problemy gospodarki leśnej w Lasku Wolskim

Daria Banach,

Aleksandra Skrzypek

Abstrakt

Las Wolski jest największą zieloną enklawą na terenie Krakowa. Historycznie dzieli się na dwa uroczyska: Las Wolski i Bielany. Zlokalizowane są tu 3 rezerwaty przyrody, na których terenie występują problemy z zarastaniem muraw kserotermicznych, a także z trwałością lasu. Obydwa zagrożenia mogą w przyszłości spowodować znaczne zmniejszenie wartości przyrodniczej terenu Lasu Wolskiego, dlatego bardzo ważne jest podjęcie odpowiednich działań. 

 

Las Wolski constitutes the biggest green enclave in Cracow and belongs to the group of municipal forests. Historically, it is divided into two sections: Las Wolski and Bielany. In 1917, the first section, an area of 335.13 ha, was sold to the Municipal Savings Bank of Cracow; it was later gifted to the city. From that moment, Las Wolski adopted another name: Park Ludowy (The People’s Park) and its primary function became recreational.

Słowa kluczowe: Las Wolski, gospodarka leśna, trwałość lasu, murawy kserotermiczne, rezerwat przyrody , development of tree resources, recreation, nature reserve
References

Skotnicki J., Las Wolski. Przewodnik, Kraków 2002 r., konsultacje naukowe doc. Dr hab. Ka­zimierz Gądek – Zakład Ochrony Lasu Akademii Rolniczej im. H.Kołłątaja w Krakowie, rozdział Historia.

Skarby przyrody i kultury Krakowa i okolic. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich WT PAT, Instytut Nauk o Środowisku UJ i Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, rozdział III.

Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego Oddział Planowania Przestrzennego Pracownia Urbanistyczna, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „LAS WOLSKI” PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Kraków, październik 2008 r. aktualizacja, kwiecień 2009, rozdział 5.4. Ocena zagrożeń dla środowiska.

Plan Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Ochrona muraw kserotermicznych w Małopolsce, dostęp 8.01.2013.

Milewski W. (red.), Lasy w Polsce 2017, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2017, rozdział Funkcje lasu.

Zygmunt R., Banaś J., Zięba S., Trwałość lasów miejskich na przykładzie „Lasu Wolskiego” w Krakowie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 16, Zeszyt 39/2A/2014.

Poznański R., Trwałość lasu i regulacja a ochrona przyrody w lasach, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 6, Zeszyt 39/2A/2014.