Rola społeczna meczetów w Algierii jako miejsc zbiorowych zgromadzeń wierzących

Rezga Kouider

Abstrakt

The social role of mosques in Algeria as places for collective religious gatherings
The main function of Sunni mosques in Algeria is to unite the community of believers – the so-called Ummah. This is in contrast to Christian churches, which are symbolic houses of God, in which the earthly world connects with the heavenly sphere. According to the teachings of Islam, every place is suitable for conversation with God, and building is a waste of time and money. Mosques have appeared over the years. Initially, a simple model of a courtyard dedicated to the prayer of Prophet Muhammad in Medina turned into a complex and luxuriously arranged building. As places of collective prayer, mosques are not only religious but also social. Currently, they are also adapted to be public facilities such as schools or hostels for pilgrims.

Streszczenie

Główną funkcją sunnickich meczetów w Algierii jest jednoczenie wspólnoty wierzących – tzw. Ummah, w przeciwieństwie do kościołów chrześcijańskich, będących symbolicznymi domami Bożymi, w których świat ziemski łączy się ze sferą niebiańską. Według nauk islamu każde miejsce nadaje się do rozmowy z Bogiem, a budowanie jest stratą czasu i pieniędzy. Meczety pojawiły się na przestrzeni lat. Początkowo prosty model podwórza przeznaczonego do modlitwy proroka Mahometa w Medynie przerodził się w skomplikowaną i luksusowo urządzaną budowlę. Jako miejsca zbiorowej modlitwy meczety pełnią funkcję nie tylko religijną, ale także społeczną. Obecnie zostają także zaadaptowane jako obiekty użyteczności publicznej – szkoły czy noclegownie dla pielgrzymów.

Słowa kluczowe: meczet, Algieria, miejsce zbiorowej modlitwy, obiekt użyteczności publicznej, historia meczetów, mosque, Algeria, place of collective prayer, public facility, history of mosques
References

Al-Bukhari, Sahih. Krótki zbiór Hadisów, trans. Vladimir (Abdullah) Nirsha. M., Ch. I. Khadis, 1998.

Adnotowana bibliografia prac domowych na arabistyce, irańskich studiach i turkologii (1818–1917), L.N. Karska, Yu.E. Barszczewski (red.), Oddział Instytutu Orientalistyki, Publishing House SB RAS, M., St. Petersburg 2000.

Afanasyev V., Mathieu M.E., Dyakonov M.I., Lukonin V.G., Sztuka starożytnego wschodu, M., Art, 1968.

Barthold V.V., Kompozycja w 7 t., M., 1964.

Barthold V.V., Orientacja pierwszych muzułmańskich meczetów, vol. VI, M., 1966.

Bliski Wschód i Iran, L., Nauka, 1970.

Britannik L.S., Architektura Azerbejdżanu w XII–XIV wieku i jego miejsce w architekturze Bliskiego Wschodu, M., 1966.

Islamski encyklopedyczny słownik, A. Ali-Zade, Zavia AA (archiwum), Ansar, M., 2007.

Ogólna historia architektury w 12 tomach, vol. 8, N.V. Baranova (red.), Wydawnictwo House of Building Literature, Moskwa 1969.