Dominant features of the historical interiors of the mosques of Persia and the Maghreb countries

Olena Konoplina

Abstrakt

This article identifies specific features of the interiors of the mosques of Persia and Maghreb which embody the best artistic achievements of different times. The relevance of this topic is connected with the fashion for the use of modernised oriental motifs in modern architecture. Examples of ornamental finishing of mosques of Persia and the Maghreb countries illustrate two opposite approaches to decorating and interior design, which originally developed in mosques from a single prototype – the Arabic hypostyle mosque.

Streszczenie

Dominujące właściwości historycznych wnętrz meczetów w krajach perskich i maghrebskich
Artykuł określa specyficzne szczegóły wnętrz meczetów krajów perskich i maghrebskich, zawierające najwybitniejsze osiągnięcia artystyczne pochodzące z różnych czasów. Aktualność tego tematu jest związana z modą na wykorzystanie zmodernizowanych wschodnich wątków we współczesnej architekturze. Na przykładzie dekoracji meczetów Persji i Maghrebu zilustrowano dwa przeciwne podejścia do dekoracji i rozwiązania wyposażenia przestrzeni wewnętrznych, które niegdyś w meczetach rozwinęły się ze wspólnego pierwowzoru – arabskiego meczetu z filarami.

Słowa kluczowe: dekoracje wnętrz, projektowanie wnętrz, specyficzne szczegóły, meczety Persji i Maghrebu, interior decoration, interior design, specific features, mosques of Persia and Maghreb
References

Kouider R., Historic mosques of Ketchaoua, Djama’a al-Djedid and Djama’a al-Kebir in the Kasbah fortress in Algeria, current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, Chelm 2018, 10, 73–77.

Kouider R., National identity and external influences in the architecture of mosques of Algeria (11th century–1830), Kiev National University of Civil Engineering and Architecture, Kiev 2019.

Kouider R., Ivashko Yu., Study Methodology of the Architectural Periodization of Algerian Mosques and the Ritual Role of Elements (Mihrab, Minbar, Qibla, Bath for Ablution) in the Islamic Worship Service, Woda i zieleń w architekturze. Środowisko Mieszkaniowe (Housing environment) 22/2018, 28–36.

Shahab Z., The evolution of the architecture of mosques of Iran (VII–XVIII century), Kiev National University of Civil Engineering and Architecture, Kiev 2018.

Shkolna O., Arabic art and today’s specificity of its research study, Art culture, collection of research papers of Modern Art Research Institute of the National Academy of Arts of Ukraine, 13/2017, 119–127.

Shkolna O., Artistic features of the Persian facing ceramics of Tebriz of the 18th–19th centuries, Australian Journal of Education and Science 2(16)/2015, 448–455.

Shkolna O., Persyiarnias of the ethnic Ukraine as a part of the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 17th – the beginning of the twentieth centuries, Cambridge Journal of Education and Science 2(14)/2015, 304–310.