Mechanizmy współdziałania Generalnego Konserwatora Zabytków z innymi centralnymi organami administracji państwa

Wiktoria Pomykalska

Abstrakt

Mechanisms of the cooperation of the General Conservator of Monuments with other central state administration bodies

This article presents an outline of the public administration body which is the General Conservator of Monuments paying attention to all manifestations of cooperation with other bodies in the scope of their duties. The issue of cooperation based on the provisions of the Code of Administrative Procedure is thoroughly described. On cooperation in terms of preventing and combating crime directed against monuments, three forms of cooperation are presented: theexchange of information; the improvement of the methodology of monument protection; cooperation in the area of the coordination of urgent actions requiring a quick response.

Streszczenie
W artykule przedstawiony został zarys organu administracji publicznej, jakim jest Generalny Konserwator Zabytków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wszelkie przejawy współdziałania z innymi organami w zakresie sprawowanych obowiązków. Wyczerpująco omówiono zagadnienie współdziałania w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom opracowane zostały trzy formy współdziałania – wymiana informacji, doskonalenie metodyki ochrony zabytków i współpraca w zakresie koordynacji działań niecierpiących zwłoki, wymagających podjęcia szybkiej reakcji.

Słowa kluczowe: współdziałanie, współkompetencja, koordynacja, cooperation, co-competence, coordination
References

Wydawnictwa książkowe:

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, CH Beck, Warszawa 2003.

Antoniak P., Cherka M., Elżanowski F., Wąsowski A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. M. Cherka, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Borkowski J., Współdziałanie organów administracji państwowej przy wydawaniu indywidualnych decyzji administracyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki  Humanistyczno-Społeczne, z. 31, Łódź 1963, 78–83.

Ginter A., Michalak A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Postępowanie administracyjne, red. nauk. T. Woś, A. Golęba, M. Kamiński, T. Kiełkowski, H. Knysiak-Sudyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1974.

Weiss I., Prawne znaczenie pojęcia koordynacji, Krakowskie Studia Prawnicze, XII/1979.

Wróblewska-Perucka B., Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji, Dom Wydawniczy „Ostoja”, Kraków 1998.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Akty prawne:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków, Dz.U.1998.166.1206.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Generalnego Konserwatora Zabytków, Dz.U.1998.166.1207.

Porozumienie Komendanta Głównego Policji z Generalnym Konserwatorem Zabytków, Dz.Urz. KGP.2005.6.29.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrok z dnia 3 lipca 2013 r., VII SA/Wa 2652/12, LEX nr 1352709.

Uchwała (5) NSA w Warszawie z 15.02.1999 r., OPK 14/98, ONSA 1999/3, poz. 80.

Uzasadnienie projektu ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (VIII kadencja, druk sejm. nr 1183).

Strony internetowe:

https://skradzionezabytki.pl/i/#/history (dostęp: 02.03.2019).

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r750131964,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawieustanowienia-Krajowego-programu-ochrony.html07 (dostęp: 02.03.2019).