Ochrona zabytków nieruchomych i ich nazw

Filip Pawlus

Abstrakt

The legal protection of immovable monuments and their names

This paper discusses the need for adopting effective and efficient legal regulation in Poland regarding the protection of names which should not be changed due to their cultural or historical significance. Also discussed are the methods of legal protection of immovable monuments in Poland, including the responsibilities of the owner, forms of protection, supervision and control over the owner, the issue of financing and authorities of monuments protection.

Streszczenie
W artykule przedstawiono potrzebę przyjęcia w Polsce efektywnej i sprawnej regulacji prawnej dotyczącej ochrony nazw, które nie powinny być zmieniane ze względu na swoje znaczenie kulturowe bądź historyczne. Zaprezentowano również metodę prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce, w tym obowiązki właściciela, formy ochrony, kontrolę i nadzór nad właścicielem, problematykę finansowania oraz organy ochrony zabytków.

Słowa kluczowe: prawo ochrony zabytków, ochrona nazw zabytków, zabytki nieruchome, monument protection law, immovable monuments, protection of monument names
References

Dobosz P., Ochrona nazw historycznych w obrębie prawnej ochrony zabytków, „Ochrona Zabytków” 39, 1(152)/1986, 23–29.

Golat R., Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2006.

Handke K., Nazewnictwo miejskie – świadek epoki i cenny zabytek, „Ochrona Zabytków” 3–4/2004, 115–126.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Wykład prawa ochrony zabytków, red. K. Zalasińska, K. Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa–Gdańsk 2015.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, wyd. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Akty normatywne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2018 r. poz. 2067.

Orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2013 r., sygn. VII SA/Wa 1179/13, Lex nr 1644449