Wpływ lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na prawidłowy rozwój Krakowa

Krzysztof Klus

Abstrakt

The influence of the location of housing investments on the development of Krakow
One of the primary challenges for modern cities is the availability of homes. Today, the property market is very important because it affect for localization new housing estates. Investors choose locations, guided by yourself profit. Unfortunately sometimes their choice is not the best for the development of city and can create new problems for the city. In this publication are three main kind of locations negative for city development described with a few examples.

Streszczenie
Jednym z głównych wyzwań współczesnych miast jest dostępność mieszkań. Czynniki ekonomiczne kształtujące sytuację na rynku nieruchomości znacząco wpływają na dobór ich lokalizacji. Jako że jest to wybór deweloperów kierujących się swoim własnym zyskiem, nie zawsze jest on korzystny dla miasta. Niniejsza praca wyróżnia trzy podstawowe zasady wyboru działek, które niosą za sobą ryzyko zaburzeń dla prawidłowego rozwoju miasta, oraz dokonuje ich prezentacji na podstawie wybranych przykładów.
 

Słowa kluczowe: Kraków, urbanistyka, suburbanizacja, ład przestrzenny, zespoły mieszkaniowe, rozwój, planowanie przestrzenne, miasto, Krakow, urbanism, suburbanisation, housing estate, urban planning, development, city
References

Bank Danych Lokalnych, GUS, [online] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/kategoria/1787 (dostęp: 20.06.2019).

Bieda K., Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju Krakowa, Czasopismo Techniczne, 3-A/2011, 7–23.

Błaszczyk P., Metale ciężkie na składowisku z odpadami z huty. Znajduje się tam 6 mln ton nieczystości, RMF24.pl, [online] https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-metale-ciezkie-na-skladowisku-z-odpadami-z-huty-znajduje-sie,nId,2611597 (dostęp: 14.11.2019).

Dąbrowska-Milewska G., Czy w Polsce potrzebne są krajowe standardy urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych?, Architecturae et Artibus, 1/2010, 12–16.

Dybała B., Młynówce Królewskiej znów grozi zabudowa. Choć miało być zielono, Gazeta Krakowska, [online] https://gazetakrakowska.pl/mlynowce-krolewskiej-znow-grozi-zabudowa-choc-mialo-byc-zielono/ar/c1-14352139 (dostęp: 14.11.2019).

Gyurkovich M., Mieszkać przy miejskiej przestrzeni publicznej, Czasopismo Techniczne, 2-A/2010, 145–153.

Kantarek A., Tranzyt a spójność formy miasta, Czasopismo Techniczne, 1-A/2010, 65–74. Krakowski Rynek Nieruchomości 2017, UMK Wydział Rozwoju Miasta, Kraków 2018.

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK], Oficjalny Portal Najwyższej Izby Kontroli, [online] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-systemie-gospodarowania-przestrzenia-gmin.html (dostęp: 14.11.2019).

Oficjalny portal gminy Michałowice, [online] https://www.michalowice.malopolska.pl/gmina/solectwa/michalowice (dostęp: 14.11.2019).

Ogórek P., Kraków. Deweloper wciska się na podwórko. Fragmenty Krowodrzy zagrożone zabudową, Gazeta Krakowska, [online] https://gazetakrakowska.pl/krakow-deweloper--wciska-sie-na-podworko-fragmenty-krowodrzy-zagrozone-zabudowa/ar/c9-14298225 (dostęp: 14.11.2019).

Orszulak J., W gminach wokół Krakowa wciąż wolno idzie wymiana pieców, Radio Kraków, [online] https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/krakow/w-gminach-wokol-krakowa-wciaz-wolno-idzie-wymiana-piecow/ (dostęp: 23.04.2019).

Polska w liczbach, [online] http://www.polskawliczbach.pl/Krakow#nieruchomo%C5%9Bci (dostęp: 20.06.2019).

Racoń-Leja K., Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych, Czasopismo Techniczne, 3-A/2010, 165–170.

Racoń-Leja K., Osiedle przyszłości wobec prognozowanych zmian demograficznych, Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, 12/2013, 99–103.

Spyrka W., Planowanie korytarzy osiedleńczych w oparciu o sieć transportu zbiorowego – przykład pasma Doliny Raby, praca doktorska, Kraków 2017.

Suchorzewski W., Rola transportu w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast, Czasopismo Techniczne, 1-A/2010, 32–44.

Śleszyński P. i in., Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, IGiPZ PAN, Warszawa 2018.