Przyszłość w nowoczesnym projektowaniu miast

Małgorzata Mizia

Abstrakt

The future in modern city design

Changes in the perception of the urban space leads to the need to create (global scope, compatible and universally understood) new legal, proprietary, security, codification and conduct communication studies, including international agreements, data exchange, joint research, complementary studies, etc. There is a necessity to achieve global environmental sustainability and restore living conditions.

Keywords: locality and globalisation, scientific and social cooperation, social awareness, legal order

Streszczenie

Zmiana w postrzeganiu przestrzeni urbanistycznej prowadzi do konieczności tworzenia nowych opracowań prawnych, własnościowych, zabezpieczeń, kodyfikacji i komunikacji, również porozumień międzynarodowych, wymiany danych, wspólnych badań, dopełniających opracowań itp. – wszystkich o zasięgu globalnym, kompatybilnych i powszechnie zrozumiałych. Są one niezbędne do osiągnięcia globalnej równowagi środowiskowej i przywrócenia warunków życia.

Słowa kluczowe: lokalność i globalizacja, współpraca naukowa i społecznościowa, uświadomienie społeczne, porządek prawny
References

Admiraal H., Cornaro A., Underground Spaces Unveiled. Planning and creating the cities of the future, ICE Publishing, Londyn 2018.

Bèlanger P., Landscape as Infrastructure, Routledge 2016.

Bloomberg M., Pope C., Climate of Hope. How Cities, Businesses, and Citizens Can Save the Planet, St. Martin’s Press, New York 2017.

Broere W., Urban underground space. Solving the problems of today’s cities, „Tunneling and Underground Space Technology”, 55/2016, 245–248.

Brown H., Next Generation Infrastructure. Principles for Post-Industrial Public Works, Island Press, New York 2014.

Hajer M., Dassen T., Smart about Cities. Visualising the Challenge for 21st Century Urbanism, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Rotterdam 2014.

New Urban Agenda (NUA), 2017, UN, Equador, The United Nations publication, Habitat III Secretariat, A/RES/71/256*.

Rethinking the Clyde Waterfront, YPTDP, ISOCARP+itacus+TDUK, UK, Glasgow 2016.

Shanghai Manual. A Guide for Sustainable Urban Development of the 21st Century, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), 2012, [online] sustainabledevelopment.un.org (dostęp: 15.11.2019).

Sterling R., Bobylev N., Urban underground space. A growing imperative: Perspectives and current research in planning and design for underground space use, „Tunneling andUnderground Space Technology”, 55/2016, 1–4.