Polityka ochrony danych osobowych Portalu Czasopism Naukowych  www.ejournals.eu

 

Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

 

Portalu Czasopism Naukowych (dalej zwany: Portal) dane osobowe gromadzone są poprzez:

1) przekazanie ich przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta w Portalu Czasopism Naukowych 

2) przekazanie ich przez Użytkownika poprzez Formularze Kontaktowe w Portalu Czasopism Naukowych

3) zbierane automatycznie podczas korzystania z Portalu Czasopism Naukowych (między innymi dane zapisywane w logach serwerów i Portalu - czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o adresie IP, dane przeglądarki Użytkownika – typ, język, refer-linki oraz inne dan, w tym te  realizowane przez protokół http, w tym informacje o błędach) oraz  pliki cookies (patrz: Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii)

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.  Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub wszelkie inne dane zamieszczone w Formularzu oraz załączone w przesłanych załącznikach w celu założenia Konta w Portalu Czasopism Naukowych  www.ejournals.eu (dalej zwany Portalem) i jego obsługi i/lub udzielenia odpowiedzi na przesłane w Formularzach zapytanie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie  z klauzulą informacyjną dołączoną do niniejszej zgody.

4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości założenia Konta lub kasacja istniejącego Konta i/lub nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie zadane w formularzach zaimplementowanych na Portalu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych w związku ze świadczeniem usług - m. in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne (w tym zlecenia związane z utrzymaniem serwera, naprawą awarii itp.) czy podmiotom dostarczającym hosting. Przy powierzeniu danych podmiotom zewnętrznym dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić przez te podmioty wymaganego przez przepisy należytego poziomu zabezpieczenia tych danych. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. 

6. Pani/Pana dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu (np. odpowiedzi na zapytanie przesłane z wykorzystaniem formukarza) lub do momentu zamknięcia założonego Konta w Portalu i/lub do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie (chyba że dalsze przechowywanie danych jest obowiązkiem prawnym).

7. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: info@ejournals.eu, pocztą tradycyjna na adres: Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków lub stawiając się osobiście w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego - ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków (pok. 5).

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje Politykę Prywatności i potwierdza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości powyższe informacje.