Co pacjenci mogą robić z tabletkami? Studium przypadku osób, cierpiących na zaburzenia lękowe

Karol Górski

Abstrakt

The aim of the article is to analyze the practices that Polish patients (suffering from anxiety disorders) can perform with the pills, prescribed by psychiatrists. There are three main practices which are highlighted in the article: manipulating the dosage and frequency of consumed drugs, deciding which medicines will be consumed and keeping the drugs at home without consumption. In a broader sense, they can be understood as a form of resistance against biomedicine (Clarke et al. 2010: 14) and form of Robert Merton’s self-fullfilling prophecy. The mentioned practices are connected with the opinions about pharmacotherapy shared by my interlocutors. 

Słowa kluczowe: pharmacotherapy, medical anthropology, anxiety disorders, biomedicine
References

Abriszewski K.

2007 Teoria Aktora-Sieci Bruno Latoura, „Teksty Drugie”, nr 1–2.

Ahearn L.

2000Agency, „Journal of Linguistic Anthropology”, nr 9.

Baer H.

2004 Medical Pluralism [w:] C. Ember, M. Ember (ed.), Encyclopedia of Medical Anthropology, New York–Boston–Dordrecht–London–Moscow.

Certeau de M.

2008 Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków.

Chowaniec-Rylke A.

2018 „LCHAD Poland” – Role of the Internet in Case of a Rare Disease, w druku.

Cichocki P.

2012 Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa.

Clarke A. et al.

2003 Biomedicalization: Technoscientific Transformation of Health and Illness and U.S. Biomedicine, „Sociological Review”, nr 2.

Clarke A. et al. (ed.),

2010 Biomedicalization: Technoscience, Health and Illness in the U.S., Durham.

Cohen C.

1993 The Biomedicalization of Psychiatry: A Critical Overviev, „Community Mental Health Journal”, nr 6.

Conrad P.

2005 The Shifting Engines of Medicalization, „Journal of Health and Social Behavior”, nr 45.

Cujipers P. i in.

2013 The Efficacy of Psychotherapy and Pharmacotherapy in Treating Depressive and Anxiety Disorders: A Meta-analysis of Direct Comparisons, „World Psychiatry”, nr 12.

Cujipers P. i in.

2014 Adding Psychotherapy to Antidepressant Medication in Depression and Anxiety Disorders: A Meta-analysis, „World Psychiatry”, nr 13.

Czyżewski M.

2008 Elementy i całości. O niektórych dylematach analizy dyskursu [w:] A. Horolets (red.), Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Toruń.

Douglas M.

2007 Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, Warszawa.

Ecks S.

2005 Pharmaceutical Citizenship: Antidepressant Marketing and the Promise of Demarginalization in India, „Anthropology and Medicine”, nr 2.

Ecks S., Basu S.

2014 „We Always Live in Fear”: Antidepressant Prescriptions by Unlicensed Doctors in India, „Cult Med Psychiatry”, nr 38.

Frank A.

2005 The Remission Society [w:] Peter Conrad (ed.), The Sociology of Health and Illness: Critical Perspectives, New York.

 

Haggett A.

2009 Desperate Housewives and the Domestic Environment in Post-war Britain: Individual Perspectives, „Oral Hist (Colch)”, nr 37(1).

Kockelman P.

2007 Agency. The Relation between Meaning, Power and Knowledge, „Current Anthropology”, nr 3.

Kościańska A.

2009 Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris, Warszawa.

Kozinets R.

2012Netnografia. Badania etnograficzne online, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa.

Lakoff A.

2004 The Anxieties of Globalization: Antidepressant Sales and Economic Crisis in Argentina, „Social Studies of Science”, nr 2.

Marshall G. (red.),

2005 Słownik socjologii i nauk społecznych, M. Tabin [red. polskiego wydania], Warszawa.

Martin E.

2006 The Pharmaceutical Person, „Biosocieties”, nr 1.

Merton R.

2002 Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. J. Wertenstein-Żuławski, E. Mo­rawska, Warszawa.

Metzl J.

2003 Prozac on the Couch: Prescribing Gender in the Era of Wonder Drugs, Durham–London.

Ngai P.

2010 Pracownice chińskich fabryk, tłum. E. Charkiewicz, Poznań.

Nowakowski M.

2013 Medykalizacja we współczesnych społeczeństwach Zachodu. Studium literatury przedmiotu, niepublikowana praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Penkala-Gawęcka D.

2010 Pluralizm medyczny w perspektywie antropologicznej [w:] D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań.

Popper K.

1999 Przewidywania i proroctwa w naukach społecznych [w:] K. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa.

Pużyński S.

1997 Leki psychotropowe i podstawowe zasady leczenia depresji, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, nr 6.

Rakowski T.

2009 Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Warszawa.

Rose N.

2006 Disorders without Borders? The Expanding Scope of Psychiatric Practice, „Biosocieties”, nr 1.

Schilling Ch.

2008 Kultura, rola choregoi konsumpcja zdrowia [w:] M. Bogunia-Borowska,
P. Sztompka [red.], Socjologia codzienności, Kraków.

Seligman M., Walker E., Rosenham D.

2003 Psychopatologia, tłum. J. Gilewicz, A. Wojciechowski, Warszawa.

Wasilewski J.S.

1977 Symboliczne uniwersum jurty mongolskiej, „Etnografia Polska”, nr 21.

Wasilewski J., Wasilewska K.

2006 Retoryka pigułki, czyli o człowieku jako chemicznej maszynerii [w:] M. Marcjanik (red.), Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, Warszawa.

Wierciński H.

2010aNowotwór i technika medyczna w narracjach „ocalonych” pacjentów – na przykładzie chemio- i radioterapii [w:] D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań.

Wierciński H.

2010b Historie czerwonych buteleczek. Chemioterapia jako technologia transgresyjna, http://opcit.pl/teksty/historie-czerwonych-buteleczek (dostęp: 10.01.2015).

Wodak R.

2011 Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy [w:] R. Wodak,
M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, przeł.
D. Przepiórkowska, Warszawa, s. 11–48.

Wróblewski M.

2013 Wyzwanie biomedykalizacji. Socjologia medykalizacji oraz socjologia zdrowia i choroby „podszyte” teorią aktora-sieci, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 15.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.