War and Science. A Few Thoughts on the Research of the Institut für Deutsche Ostarbeit in occupied Poland. A case of Podhale region

Stanisława Trebunia-Staszel

Abstrakt

The article refers to the research and activity of Nazi Institute für Deutsche Ostarbeit (IDO), which operated in occupied Poland between 1940–1944. Drawing on archival sources mainly on Diary of archeological research in Szaflary (1942), the author provides new and verifi es existing information about research projects and expeditions carried by IDO in Poland, in this case by  Section Vorgeschichte. This yet unknown Dictionary provides new insight not only into research procedures and excavations in Szaflary village but also into Germans ethnopolicy towards conquered nations (Polish Highlanders from Podhale region), as well as relations between German and Polish scientists. In that sense presented article contributes to the contemporary discussion about political involvement of German and academics in the Nazi regime, taking under consideration the relation between science, war, and power. The article is also questioning the problem of ethics, responsibility and political engagement of academics and the statues of data produced by IDO.

Słowa kluczowe: science, war, domination, Nazi ethnopolicy, Górale, archeological research, Institut für Deutsche Ostarbeit, Section Vorgeschichte
References

Archival Materials

Archives of the Archaeological Museum in Kraków (A AMK)
 

Dziennik prac wykopaliskowych w Szafl arach [Journal of the Excavation Work in Szafl ary]. Notebook A5 format, pp. 197. Catalogue of sites. File of the Szafl ary site, Nowy Targ District. Documentation of the research conducted in 1942 supervised by Rudolf Jamka.

Anna Kowalska-Lewicka, Muzeum Archeologiczne PAU – czas okupacji (luźne wspomnienia) [Archaeological Museum of the Polish Academy of Learning – the Times of the Occupation (Unsystematised Recollections)], 2004. Typescript, pp. 39.

Archives of the Jagiellonian University (A JU)

Arbeitsbericht der Sektion Rassen- und Volkstumsforschung, Kraków, 7.7.1943. Signed E. Riemann. Typescript. Collection of the Sektion Rassen- und Volkstumsforschung, Institut für Deutsche Ostarbeit, provided by National Anthropological Archives Smithsonian Institution. Box. 01/01/09.

Personalaufstellung der Sektion Rassen- und Volkstumsforschung am Institut für Deutsche Ostarbeit in Krakau ,“Old IDO”, Box.71.

Bundesarchive in Berlin (previously the Berlin Document Centre).

Institut für Deutsche Ostarbeit R 52 IV/1–152.

Internet sources

Dan Stone, Review of Schafft , Gretchen E., From Racism to Genocide: Anthropology in the Th ird Reich. H-Genocide, H_Net Review. March 2005, http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=10280 (access: 28.05.2014).

Bibliography

Adamczyk M.
1993 Rys historyczny Szafl ar. Okres staropolski [Outline of the History of Szafl ary. Th e Old Polish Period], in: M. Adamczyk (ed.), Szafl ary. Wieś podhalańska [Szafl ary. A Podhale Village], Nowy Targ, p. 13–32.

Bałuk-Ulewiczowa T.
2004 Wyzwolić się z błędnego koła. Institut für Deutsche Ostarbeit w świetle dokumentów Armii Krajowej i materiałów zachowanych w Polsce [Ending the Vicious Circle. Th e Institute for German Work in the East in Light of the Documents of the Home Army and the Materials Preserved in Poland], Kraków.

Cabalska M.
1991 Pradzieje Nowego Targu i okolicy [Prehistory of Nowy Targ and its Vicinity], in: M. Adamczyk (ed.), Dzieje Miasta Nowego Targu [History of the Town of Nowy Targ], Nowy Targ, p. 27–29.

Chwalba A.
2003 Historię trzeba pisać od nowa [History Should be Written All Over Again], “Tygodnik Powszechny”, no. 34 (2824), p. 4.

Engelking B., Grabowski J. (eds.)
2018 Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski [From Now On, it Will Be the Night. Th e Fate of the Jews in Selected Districts of Occupied Poland], Warszawa.

Fliethmann E.
1942 Bericht über anthropologisch-ethnologische Untersuchungen in Szafl ary und Witów, zwei Góralenorten im Kreise Neumarkt, “Deutsche Forschung im Osten”, no. 2(7), p. 272–274.

Gąsiorowski T.
2010 Podhale w planach niemieckiego okupanta [Podhale Region within Germans Occupation Plan] “Biuletyn IPN”, no. 1–2 (108–109), p. 20–23.

Gingrich A.
2007 Niemiecka antropologia w okresie Trzeciej Rzeszy [German Anthropology during the Nazi Period], in: F. Barth, A. Gingrich, R. Parkin, S. Silverman (eds.), Antropologia. Jedna dyscyplina czety tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska [One Discipline, Four Ways: British, German, French and American Anthropology], transl. J. Tegnerowicz, Kraków, p. 129–157.

Gough K.
1968 Anthropology and Imperialism, “Monthly Review”19, p. 12–27.

Jamka R.
1964 Urywki z okupacyjnych wspomnień archeologa [Fragments from the Occupation Memories of an Archaeologist], in: M. Zaręba, A. Zaręba (eds.), Alma Mater w podziemiu [Alma Mater in the Underground], Kraków, p. 208–221.

John M.L.
1943 Vorbericht über die Ausgrabung auf dem Burgberg von Szafl ary, “Deutsche Forschung im Osten”, no. 3(1/2), p. 47–53.

Kaczanowski K.
2015 Ocena badań antropologicznych, medycznych i psychologicznych prowadzonych na Podhalau, Łemkowszczyźnie i innych terenach Polski przez IDO [Evaluation of the Anthropological, Medical and Psychological Research in Podhale, Łemkowszczyzna and other Territories of Poland Conducted by the Institute for German Work in the East], in: M. Maj (ed.), Antropologia i etnologia w czasie wojny. Działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940–1944, w świetle nowych materiałów źródłowych [Anthropology and Ethnology in the Times of War. Th e Activity of the Section on Race and Ethnicity Research of the Institute for German Work in the East, Kraków 1940–1944, in Light of New Source Materials], Kraków, p. 75–94.

Kamiński J.
1993 Moja rodzinna wieś Szafl ary [My Home Village Szafl ary], in: M. Adamczyk (ed.), Szafl ary. Wieś podhalańska [Szafl ary. A Podhale Village], Nowy Targ, p. 159–170. Kasperek J. 1990 Podhale w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939–1945 [Podhale during the War and the German Occupation between 1939 and 1945], Warszawa.

Kowalski M.W.
2015 Antropolodzy na wojnie. O brudnej użyteczności nauk społecznych [Anthropologists during the War. About the Dirty Use of Social Sciences], Warszawa.

Kozłowski S.K.
2012 Archeologiczne królestwo Wernera Radiga w Generalnym Gubernatorstwie [Archaeological Kingdom of Werner Radig in the General Government], Kraków.

Libera Z.
2015 Antropologia biologiczno-kulturowa i polityka rasowa III Rzeszy w działalności Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit [Biological and Cultural Anthropology and Racial Policy of the Th ird Reich in the Activity of the Section on Race and Ethnicity Research of the Institute for German Work in the East], in: M. Maj (ed.), Antropologia i etnologia w czasie wojny. Działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940–1944, w świetle nowych materiałów źródłowych [Anthropology and Ethnology in the Times of War. Th e Activity of the Section on Race and Ethnicity Research of the Institute for German Work in the East, Kraków 1940–1944, in Light of New Source Materials], Kraków, p. 25–74.

Maj M., Trebunia-Staszel S.
2015 Działalność Referatu Etnologii Sekcji Rasowo–Ludoznawczej w świetle nowych materiałów źródłowych [Th e Activity of the Ethnology Offi ce of the Section on Race and Ethnicity Research of the Institute for German Work in the East in Light of New Source Materials], in: M. Maj (ed.), Antropologia i etnologia w czasie wojny. Działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940–1944, w świetle nowych materiałów źródłowych [Anthropology and Ethnology in the Times of War. Th e Activity of the Section on Race and Ethnicity Research of the Institute for German Work in the East, Kraków 1940–1944, in Light of New Source Materials], Kraków, p. 103–144.

Maj M., (ed.)
2015 Antropologia i etnologia w czasie wojny. Działalność Sektion Rassen- und Volkstumsforschung Institut für Deutsche Ostarbeit, Krakau 1940–1944, w świetle nowych materiałów źródłowych [Anthropology and Ethnology in the Times of War. Th e Activity of the Section on Race and Ethnicity Research of the Institute for German Work in the East, Kraków 1940–1944, in Light of New Source Materials], Kraków.

Majda J.

1979 Góralszczyzna w twórczości Stanisława Witkiewicza [Highlander Culture in the Works of Stanisław Witkiewicz], Wrocław, p. 114–115.

Mękarska-Kozłowska B.
2000 Burza nad Lwowem [Storm over Lviv], Lublin.

2000 Mozaika wspomnień, Lublin.

Michalewicz J.
2005 Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej [Accounts of the Staff of the Jagiellonian University about their Fate and the History of the University during World War II]. From Works in the Archives of the Jagiellonian University, series F., vol. 5, Kraków.

Michel U.
2000 Ethnolpolitische Reorganisationsforschung am Institut für Deutsche Ostarbeit in Krakau 1941–1945, in: B. Streck (ed.), Ethnolohie und Natibalsozialismus, Gehren, p. 149–166.

Plügel A.
1941a Das Rassenbild des Vorfeldes im deutschen Osten, “Das Vorfeld” Schulungsblätter für den Nationalsozialisten im Generalgouvernement, 2 Jahr., F. 6, 6–15.

1941b Die podhalanischen Góralen im südlichsten Teil des Kreises Neumarkt. I Teil, “Die Burg” Vierteljahresschrift des Instituts für Deutsche Ostarbeit Krakau, no. 2(3), p. 54–66.

Rybicka A.
2002 Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit 1940–1945 [Institute for German Work in the East. Institut für Deutsche Ostarbeit 1940–1945], Warszawa.

Schafft G.
2004 From Racism to Genocide. Anthropology in the Th ird Reich, Illinois.

Słuszkiewicz B.
1993 Rys historyczny Szafl ar. Okres międzywojenny [Outline of the History of Szaflary. The Interwar Period], in: M. Adamczyk (ed.), Szafl ary. Wieś podhalańska [Szaflary. A Podhale Village], p. 81–110.

Szatkowski W.
2012 Goralenvolk. Historia zdrady [Goralenvolk. A History of Betrayal], Kraków.

Traverso E.
2011 “Wyniszczenie ras” [Th e “Extinction of Races”], in: E. Traverso, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej [Th e Origins of Nazi Violence], transl. A. Czarnacka, Warszawa, p. 76–89.

2014 Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku [History as a Battlefi  eld. Interpretation of the Violence of the 20th Century], transl. Ś.F. Nowicki, Warszawa.

Trebunia-Staszel S.
2017 Rasa – naród – kultura [Rase – Nation – Culture], in: J. Jasionowska, K. Kaniowska (eds.), Kolokwia Antropologiczne [Anthropological Symposia], Warszawa.

Wagner P.
2012 Współtwórcy koncepcji zagłady – niemieccy uczeni a narodowosocjalistyczna polityka podbojów Europy Wschodniej [Th e Co-creators of the Concept of Extermination – German Academics and the National Socialist Policy of Conquests in Eastern Europe], in: P. Madajczyk, P. Popieliński (eds.), Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem [Social Engineering. Between Totalitarian Utopia and Partial Pragmatism], Warszawa, p. 103–115.

Wałowy A.
1960 Materiały z badań archeologicznych na średniowiecznym zameczku w Szafl arach,  pow. Nowy Targ [Materials from the Archaeological Research on the Mediaeval Castlein Szafl ary, Nowy Targ District], “Materiały Archeologiczne”, no. II-22, p. 295–332.

Wnuk W.
1980 Walka podziemia na szczytach [Resistance Fight on the Tops ].

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.