Oskar Kolberg o Rusinach/Ukraińcach i ich kulturze

Zbigniew Jasiewicz

Abstrakt

The article informs about ethnographic materials regarding the culture of Rusyns/Ukrainians in the works of Oskar Kolberg, a documentalist of this culture in the 19th century. It shows what these materials are, where they come from, how they were collected and how they were made available. The author also presents Kolberg’s knowledge and beliefs about the Rusyns. He also discusses the reception of Kolberg’s work in past and modern Ukrainian and Polish science. The author is convinced that ethnographic materials from the 19th century collected by Kolberg are important cognitively and have the ability to shape the identity of people living today.

Słowa kluczowe: Kolberg, Rusyns, folk culture, interethnic relationships, Ukrainian ethnology, Polish ethnology
References

1976 Ukraïna v doslidžennâh pol’s’kih etnografiv XIX st., Kiïv.

Cerkowniak I.

2015 Dziedzictwo folklorystyczne Oskara Kolberga w pracach ukraińskich badaczy, w: E. Antyborzec (red.),Ja daję materiał właśnie… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, Poznań, s. 447–452.

2017 Evolûciâ poglâdiv Ivana Franka na ukraїnoznavči praci Oskara Kol’berga, w: Zbirnik Kiїvs’ki polonistični studiї, t. XXIX, s. 517–521.

Gogol M.

2002 Taras Bulba, przeł., wstępem i przypisami opatrzył A. Ziemny, posłowie J. Tazbir, Warszawa.

Gruševs’kij M.

1922 Istoriâ Ukraїni – Rusi, t. VIII, č. II, Kiїv–Viden’.

Jasiewicz Z.

2017 Pieśń i gra obrzędowa „Zelman” u Oskara Kolberga i innych. Materiały i interpretacje, „Lud”, t. 101, s. 279–304.

Kolberg O.

1962, 1865 Sandomierskie, Warszawa. Reedycja fotooffsetowa: PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 2.

1962, 1889Pokucie. Obraz etnograficzny, cz. 4, Kraków. Reedycja fotooffsetowa: PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 32.

1963, 1883 Pokucie. Obraz etnograficzny, cz. 2, Kraków. Reedycja fotooffsetowa: PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 30.

1964, 1890 Chełmskie, cz. 1. Reedycja fotooffsetowa: PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 33.

1964, 1907 Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni, wydał J. Tretiak przy współudziale S. Fischera i F. Szopskiego, Kraków. Reedycja fotooffsetowa: PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 36.

1966 Korespondencja, cz. 2, zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa, red. A. Skrukwa i E. Krzyżaniak-Millerowa, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 65.

1968 Białoruś – Polesie, z rękopisów oprac. S. Kasperczak, A. Pawlak, red. A. Skrukwa, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 52.

1969 Korespondencja,cz. 3, zebrała i opracowała M. Turczynowiczowa, red. A. Skrukwa, E. Krzyżaniak-Millerowa, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 66.

1970 Ruś Karpacka, cz. 1, z rękopisów oprac. A. Demartin, B. Linette, M. Tarko, red. M. Tarko, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 54.

1971 Studia, rozprawy, artykuły, opracowały i zredagowały E. Miller, A. Skrukwa, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 63.

1972 Sanockie – Krośnieńskie, cz. 2, z rękopisów oprac. B. Linette, T. Skulina, red. A. Skrukwa, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 50.

1976 Ruś Czerwona, cz. I, z rękopisów oprac. W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko, red. M. Tarko, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 56.

1978 Ruś Czerwona, cz. 2, z. 1, z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko, red. M. Tarko, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 57/1.

1979 Ruś Czerwona, cz. 2, z. 2, z rękopisów opracowali W. Kuraszkiewicz, B. Linette, M. Tarko, red. M. Tarko, PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 57/2.

2002 Wołyń. Suplement do tomu 36, z rękopisów i ze źródeł drukowanych zebrała i opracowała A. Skrukwa, opracowanie muzykologiczne A. Ruda, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 84.

2008 Pokucie – Suplement do t. 29–32, oprac. A. Skrukwa, A. Kustra, Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 81.

Serczyk W. A.

1974 Tzw. „Ziemie ruskie” w działalności badawczej Oskara Kolberga, „Prace Etnograficzne”, z. 7, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, t. CCCLXXV, Kraków, s. 21–33.

Skrukwa A.

2008 „Pokucie” Oskara Kolberga, w: Oskar Kolberg, Pokucie. Suplement do tomów 29–32, „Dzieła wszystkie”, t. 81, Poznań, s. V–LXI.

Świątek A.

2014 Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji, Kraków.

Tokarska-Bakir J.

2004a Rzeczy mgliste. Eseje i źródła, Sejny 2004.

2004b Żydzi u Kolberga, w: J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Wydawnic­two „Pogranicze”, Sejny, s. 49–72.

Tretiak J. 1964, 1907 Od wydawcy, w: O. Kolberg, Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni, wydał J. Tretiak przy współudziale S. Fischera i F. Szopskiego, Kraków. Reedycja fotooffsetowa: PTL, Wrocław–Poznań, „Dzieła wszystkie”, t. 36.

Turkawski M.

1880 Wystawa etnograficzna Pokucia w Kołomyi, Kraków.

1889 Uczczenie zasług Oskara Kolberga, znakomitego badacza ludu polskiego i ruskiego, zbieracza jego podań i pieśniNa pamiątkę dla uczestniczących w hołdzie publicznym… w Krakowie 31 maja 1989 r., wydał członek Krakowskiego Towarzystwa „Oświaty Ludowej”, Kraków.

Ûzvenko V.A.

1961 Ukraïns’ka narodna poetična tvorčist’ u pol’skij fol’kloristici XIX st., Kiïv.

Zbyr I.

2014 Oskar Kol’berg i jogo zbirnik „Pokuttâ”, L’viv.

2015 Wkład Oskara Kolberga w rozwój ukraińskiej folklorystyki końca XIX i początku XX wieku (na podstawie jego zbioru „Pokucie”, w: E. Antyborzec (red.), Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, Poznań, s. 433–446.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.