„Te małe Ukraińce”. O traumie wysiedlenia, stygmatyzacji i jej konsekwencjach w relacjach potomków Ukraińców wysiedlonych w ramach akcji Wisła

Olga Solarz

Abstrakt

The presented excerpt of the study is an outline of the problem of trauma of Ukrainians displaced as part of the Operation Vistula in 1947 and effect it had on the next generations (children and grandchildren). The stigmatization and repressive actions that affected this community both from the state apparatus and local communities have taken their toll and forced them to adopt a range of protective measures. One of them was assimilation, another mimicry. Ukrainians who wanted to preserve their own national, religious and cultural identity often chose the "way of success". They dealt with sense of inferiority, sense of threat, injustice and regret with the need to achieve higher social positions and wealth that gave comfort in an uncertain times. Education, wealth, and social position were meant to help overcome fear, strengthen self-esteem and let them feel equal to Poles. In families who chose the silence strategy, the way to achieve safety was to forget. Trauma associated with the Operation Vistula and the decades-long post-war stigmatization of Ukrainians who wanted to preserve their own identity, had passed on the second and third generation to return in a situation of oppression.

Słowa kluczowe: Operation Vistula, Ukrainian minority in Poland, trauma, identity, stigmatization
References

Spis wykorzystanej literatury:

 

Chróścielewska A., Kosińska K.

2016 Trzecie pokolenie pod lupą – młodzi potomkowie przesiedleńców po akcji „Wisła”, w:A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk–Nowy Dwór Gdański, s. 147–157.

Domagała B.

2009 Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji, Olsztyn.

Drozd R.

1997 Osiedlenie ludności ukraińskiej na Ziemi Człuchowskiej w ramach akcji „Wisła”, „Słupskie Studia Historyczne”, t. 5, red. J. Hauziński, Słupsk, s. 227–238.

2013 Ukraińcy w Polsce wobec swojej przeszłości (1947–2005), Słupsk–Warszawa.

Drozd R., Hałagida I.

1999 Ukraińcy w Polsce: 1944–1989. Walka o tożsamość (dokumenty i materiały), Warszawa.

van Gennep A.

2006 Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, Warszawa.

Goffman E.

2005 Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, przeł. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk.

Hałagida I.

2012 Akcja Wisła na Pomorzu, w: W poszukiwaniu utraconych światów, O. Solarz (red.), Przemyśl, s. 9–13.

Herman A.

2015 Perspektywy i interpretacje w ujęciu pokoleniowym wśród mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych w Polsce, „Societas/Communitas”, 1–2 (19–20), s. 187–202.

2017 Strażniczki wartości i aktorki zmiany – rola kobiet w konstruowaniu tożsamości w mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych, „Opuscula Sociologica”, nr 1, Warszawa, s. 59–70.

Kulesza W.

2017 Wpływowy kameleon: przegląd badań z zakresu mimikry w kontekście technik wpływu społecznego, „Psychologia Społeczna”, t. 12, nr 1 (40), s. 56–73.

Łukowski W.

2002 Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa.

Łysak T.

2015 Od genealogii pojęcia do studiów nad traumą, w: T. Łysak (red.), Antologia studiów nad traumą, Kraków, s. 5–30.

MelnykM. (red.)

2008 W cieniu akcji „Wisła”. Ukraińcy we współczesnej Polsce, Olsztyn.

Paleczny T.

2017 Procesy asymilacji, transkulturacji i uniwersalizacji kulturowej: przegląd problematyki, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”,t. 14, nr 3, Kraków, s. 63–81.

Paprot A., Linda-Grycza K., Buliński T. (red.)

2016 Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk–Nowy Dwór Gdański.

Sakson, A. (red.)

2006 Ziemie Odzyskane – Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, Poznań–Słupsk.

Solarz O.

2011 Między znikaniem a przetrwaniem. O poakcyjnym krajobrazie mniejszości ukraińskiej w Polsce, „Strony”, nr 3–4, Opole, s. 14–21.

2017 O sztuce wychodzenia z deportacyjnego wagonu. Po obchodach 70. rocznicy akcji „­Wisła”, „Więź”, nr 2, s. 83–88.

Szopski M.

2005 Komunikowanie międzykulturowe, Warszawa.

Sztompka P.

2003 Socjologia. Analiza społeczna, Kraków.

Trzeszczyńska P.

2013 Łemkowszczyzna zapamiętana, Kraków.

Turner V.W.

2004 Liminalność i communitas, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.),Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa, s. 240–266.

Wojakowski D.

2002 Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu, Kraków.

Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf (dostęp: 15 marca 2018).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.