Wspólnota śmiechu muzealników (Szkic do dalszych studiów)

Alicja Soćko-Mucha

Abstrakt

Laughter Community of Museum Employees (A Research Note)

The subject of the article is the occupational humor of museum employees and the laughter community connected to it. The author shows which aspects of work in a museum trigger off comical effect according to the employees themselves. The research material comes from the author’s personal experiences as well as the interviews with other staff members and Facebook fanpage Muzealnicy. The author tries to answer the question concerning the cultural and social functions of the laughter community of museum employees. The theoretical framework of this analysis is provided by K. Żygulski’s concept of the “laughter community”.

Słowa kluczowe: humor, laughter, laughter community, museology, occupational humor
References

Arystoteles

2011 Poetyka, przeł. T. Sinko, w: B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, antologię oprac. M. Bokiniec, Gdańsk, s. 251–252.

Bachtin M.M.

1975 Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, oprac. wstęp, komentarze i weryfikacja przekł. S. Balbus, Kraków.

Bergson H.

1977 Śmiech. Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Kraków.

Bystroń J.S.

1993 Komizm, Warszawa.

Critchley S.

2012 O humorze, przeł. T. Mizerkiewicz, I. Ostrowska, Warszawa.

Dolińska M. i in.

2011 Sto i pół. Opowieści z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków.

Dunbar R.

2014 Human evolution. A pelican introduction, Great Britain.

Dziemidok B.

2011 O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, oprac. M. Bokiniec, Gdańsk.

Freud S.

1993 Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, przeł. R. Reszke, Warszawa.

Hurley M.M., Dennet D.C., Adams Jr. R.B.

2016 Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu, przeł. R. Śmietana, Kraków.

Kodeks Etyki ICOM dla Muzeów, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/poland.pdf (dostęp: 4.11.2020).

Kozintsev A.

2012 The mirror of laughter, transl. R.P. Martin, New Brunswick–London.

Mucha K., Soćko-Mucha A.

2018 Żartobliwie i poważnie w sierpeckim skansenie, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 5, s. 317–320.

Propp W.

2016 O komizmie i śmiechu, Kraków.

Provine R.R.

2000 Laughter. A scientific investigation, New York.

Radłowska K.

2019 Publiczność muzealna jako „wspólnota śmiechu”. Społeczny odbiór Muzeum Bimbrownictwa, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, t. X, s. 7–16.

Soćko-Mucha A.

2020 Wokół bachtinowskiej teorii śmiechu. Perspektywa antropologiczna, Warszawa [książka w druku].

Szarota P.

2006 Psychologia uśmiechu. Analiza kulturowa, Gdańsk.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970050024/U/D19970024Lj.pdf (dostęp: 4.11.2020).

Żygulski K.

1976 Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa.

Źródła internetowe (ŹI)

https://www.facebook.com/Muzealnicy/ (dostęp: 2018–2020).

Inne

Materiały własne autorki (MW)

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.