Demokracja bezpośrednia jako niespełniony model zarządzania oddolną inicjatywą non-profit „Wymiennik” (warszawski system waluty lokalnej)

Marlena Rycombel

Abstrakt

Direct Democracy as Unfulfilled Management Model of grassroots and non-profit initative ‘Wymiennik’ (Warsaw Community Currency System)

The article asks the question if the vision of participative management in Wymiennik – articulated by the founders of the system and described in Wymiennik Community Rules – relates to the practical realization of the participation model. The author shows problems associated with introducing the idea of direct democracy on the example of the grassroots, urban, and niche Wymiennik initiative and referring to the experience of the Occupy Wall Street movement described by Manuel Castells. The conflicts within the Warsaw community will be shown, which were the effect of the experiment with the management model. The term consensus as stasis made by Marcus Miessen will be used.

Słowa kluczowe: direct democracy, community currency, social movements, participative management

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.