Ukraiński naród radziecki - kilka uwag z perspektywy wielokulturowej. Cz. 1

Grzegorz Demel

Abstrakt

The Ukrainian Soviet Nation – some remarks from the multicultural perspective. Part 1.

The article describes the process of so called „Soviet nation” building. Using the contemporary western theories (multiculturalism, invention of tradition, constructivist approach to the nation-building process), the author discusses this process as a trial of political nation building but – at the same time – neglecting of the policy of recognition. The catalogue of common “soviet people’s” values promoted by the Communist Party (common communism building, victory over the fascism) and the specific characteristics of “socialist nations” are also presented.
Słowa kluczowe: “Soviet nation”, Soviet Union, multiculturalism
References

Baluk W., 2002 Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław.
Bazylow L., Wieczorkiewicz P., 2005 Historia Rosji, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Bourdieu P., 2008 Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Kraków.
Brubaker R., 1998 Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie,
Warszawa.
Brytczenko S., 1990 Dejaki pytannia rozwytku nacionalnych widnosyn na Ukrajini, Kyjiw.
Burszta W.J., 1998 Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań.
Czarnecki S., 2002 Czy liberalizm deprecjonuje wspólnotę? W odpowiedzi na krytykę komunitarystyczną [w:] Indywidualizm. Wspólnotowość. Polityka, red. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski, Toruń.
Czerwonnaja S., 1997 Wieloetniczny kompleks współczesnej kultury rosyjskiej: dialog czy konfrontacja religii, narodów, państw [w:] Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego
tysiąclecia, red. J. Mucha, W. Olszewski, Toruń, s. 119–131.
Golka M., 2010 Imiona wielokulturowości, Warszawa.
Habermas J., 1993 Obywatelstwo a tożsamość. Rozważania nad przyszłością Europy, przeł. B. Markiewicz Warszawa.
Hobsbawm E., 2008 Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków, s. 9–23.
Horowśkyj F., 1970 Socialistyczni naciji – naciji nowoho typu, Kyjiw.
Kempny M., 2000 Kultura narodowa wobec zmienności tradycji [w:] Kultura narodowa i polityka,
red. J. Kurczewska, Warszawa, s. 64–79.
Kononow I., 2000 Etnos. Cinnosti. Komunikacija (Donbas w etnokulturnych koordynatach Ukrajiny),
Łuhanśk, http://coppg.iatp.org.ua/staty/monograf.htm [dostęp: 21.08.2006].
Kopanycia M., 1967 Naciji ta nacionalni widnosyny w period budiwnyctwa socjalizmu ta komunizmu, Charkiw.
Kubiak H., 1994 Wartość eksplanacyjna kategorii „charakter narodowy”, „Przegląd Polonijny”,
nr 3, s. 5–50.
Kuliczenko i in., 1975 ZSRR. Państwo wielonarodowe, przeł. A. Ślisz, Warszawa.
Lane C., 1981 The Rites of Rulers. Ritual in Indrustrial Society – Th e Soviet Case, Cambridge.
Marples D.R., 2006 Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, przeł. I. Scharoch, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Michna E., 2006 Relacje pomiędzy tożsamością etniczną a obywatelstwem. Analiza porównawcza
sytuacji Rusinów Karpackich na Słowacji, Ukrainie i w Polsce [w:] Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, red. M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofek, A. Sadowski, t. I, Białystok, s. 75–89.
Nijakowski L.M., 2006 Domeny symboliczne. Konfl ikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa.
Nowak A., 2004 Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej, Kraków.
Raciborski J., 2011 Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa.
Sadowski J., 2006 Literacka i kinematograficzna „Opowieść o prawdziwym człowieku”: esencja bolszewickiej antropologii? [w:] Socrealizm. Fabuły – komunikaty – ikony, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin, s. 289–295.
Savidan P., 2012 Wielokulturowość, przeł. E. Kozłowska, Warszawa.
Smolicz J.J., 1999 Współkultury Australii, Warszawa.
Subtelnyj O., 1993 Ukrajina. Istorija, Kyjiw.
Szacki J., 2001 Nacjonalizm [w:] Trudne sąsiedztwa: z socjologii konfl iktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa, s. 27–36.
Szahaj A., 2004 E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków.
Szporluk R., 2003 Imperium, komunizm i narody. Wybór esejów, wstęp i red. A. Nowak, Kraków.
Tischner J., 2005 Etyka solidarności oraz Homo Sovieticus, Kraków.
Tyszka K., 2004 Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, Warszawa.
Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej. Z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska i Piotr Tyma, 2009 Wstęp A. Michnik, Gdańsk–Warszawa.
Walichnowski T., 1972 ZSRR. Państwo wielonarodowe, Warszawa.
Yekelchyk S., 2009 Ukraina. Narodziny nowoczesnego narodu, przeł. J. Gilewicz, Kraków.
Zubok V., 2010 Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa, przeł. A. Czwojdrak, Kraków.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.