Na Bugu we Włodawie - o kulturowej przestrzeni rzeki

Konrad Górny

Abstrakt

At the Wlodawa’s Bug – the cultural space of the river

This article is a sample showing the river as an important element in the progress of forming culture social shapes. An example beeing analyzed is Bug river as a part of the ecological system, element of culture creation and as a complex structure of various influences with the most significant - the nature of the frontier.
Słowa kluczowe: cultural borderland, local community
References

Babiński G., 1996 Pogranicze – peryferie – regionalizm. Granice etniczne w społecznej świadomości [w:] Oblicza społeczeństwa, red. K. Gorlach, Z. Seręga, Kraków, s. 237–248.
Górny K., 2003 Antropologiczno-socjologiczne studium społeczności lokalnych w okresie transformacji. Przypadek Włodawy i powiatu włodawskiego, Wrocław.
Kolbuszewski J., 1994 Pejzaż semiotyczny pogranicznych cmentarzy [w:] Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej Opole 13–14.12.1993 r., red. T. Smolińska, Opole, s. 77–86.
Nobis A., 1996 Założenia „Karty kulturowej rzeki”, „Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia”, t. 5, s. 235–249.
Posern-Zieliński A., 1994 Środowisko naturalne i rzeki w amerykańskiej antropologii kulturowej, „Rzeki. Kultura – cywilizacja – historia”, t. 3, s. 15–43.
Serafinowicz J., 1997 Lubelszczyzna [w:] Polskie regiony. Podstawy kulturowe regionalizacji Polski,
red. E. Wysocka, M. Konopka, Ciechanów, s. 185–194.
Szczygieł R., 1991 Włodawa w czasach przedrozbiorowych [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski,
R. Szczygieł, Lublin–Włodawa, s. 19–56.
Wiśniewski S., 1991 W dobie powstań narodowych [w:] Dzieje Włodawy, red. E. Olszewski, R. Szczygieł, Lublin–Włodawa, s. 73–178.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.