Wizualność etnograficzna w oparciu o materiały z archiwum domowego profesora Romana Reinfussa

Anna Niedźwiedź

Abstrakt

Ethnographic Visuality in Materials from Professor Roman Reinfuss’s Private Archive

This article is based on an analysis of the content of the private archive of Professor Roman Reinfuss (1910-1998) which was being donated to the Ethnographic Museum in Kraków in the year 2010. The main part of the archive consists of visuals, mostly photographs made by Reinfuss himself during his various ethnographic research as well as other visual materials collected by Professor. The visuality of the Reinfuss’s private archive is discussed in the context of broader ethnographic experiences and anthropological discourses. In particular, the author problematizes sensorial dimension of ethnography, relationship between ethnography and photography, Reinfuss’s attitude toward traditional folk culture which is revealed in his usage of photography. There is a focus on correlations between “private” and “public” photography and on the structure of visual experience based on photography.
Słowa kluczowe: Roman Reinfuss, visuality in ethnography, ethnographic photography, visual anthropology
References

Clifford J., 2000 Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografi a, literatura i sztuka, przeł.
E. Dżurak, J. Irecka, E. Klekot, M. Krupa, S. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa.
Nasz gość... 1987 Nasz gość. Prof. dr Roman Reinfuss, starosądeczanin, rocznik 1910, etnograf,
„Tygodnik PZPR, Nowy Sącz”, Rok VIII, nr 35 (356), 30 sierpnia.
Nowicki W., 2010 Dno oka. Eseje o fotografi i, Wołowiec.
Sikora S., 2004 Między przezroczystością a nieprzezroczystością: aporia fotografi i [w:] Antropologia
wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbrich, Poznań.
Pink S., 2009 Etnografi a wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, przeł. M. Skiba,
Kraków.
Sztandara M.,
2003 O „etnografi czności” fotografi i, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3–4, s. 95–101.
2006 Th e Future of Visual Anthropology: Engaging the Senses, London, New York.
Wójcik R., 1980 Profesor zwyczajny. 70 rocznica urodzin Romana Reinfussa, „Chłopska Droga”, 25 maja.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.