Prace Etnograficzne,2013, Tom 41, Numer 1

Redaktor naczelny: Stanisława Trebunia-Staszel
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Rok wydania: 2013
Redaktor tomu: Patrycja Trzeszczyńska
Asystentka redaktora tomu: Agnieszka Marczak

"Prace Etnograficzne" wychodzą od roku 1963. Od początków wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności


Artykuły

Ilość
Sortuj według

Współczesna plastyka ludowa jako konwencja – uzupełnienia po latach

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.001.1030

Создание и функционирование афганской семьи в Беларуси (начало ХХІ в.)

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 15-27
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.002.1031

Etniczność w Internecie. Analiza treści serwisów internetowych wybranych organizacji łemkowskich

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 29-41
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.003.1032

Narodziny „mitu smoleńskiego”

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 43-50
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.004.1033

Artysta, tłumacz, autorytet? – próby zdefiniowania profesji kuratora

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 1, s. 51-61
Data publikacji online: 9 kwietnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.005.1034

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.