Etnografia Białorusi w opracowaniach badaczy krakowskich

Aliaksiej Machnacz,

Henadzi Siemianczuk

Abstrakt

Ethnography of Belarus in the studies of the researchers from Cracow

The article describes the achievements of Polish scientists in the ethnological field of Belarusians and their settlement area. Primary interest in the topic is found on the pages of Cracow scientific journals from the 70-s of ХІХ century. The ethnographical studies of Belarus, especially Polesie region, made Kаzіmierz Моszyński and Józef Оbrębski. They took part in the expeditions, the results of which were published in monographs and articles. Моszyńskі used the questionnaire method. Unique materials were collected by members of the Circles of Sightseeing of Schoolchildren of the Polish Sightseeing Association, which are available the Archive of Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of Jagiellonian University.
Słowa kluczowe: Belarus, Cracow ethnographers, K. Moszyński, J.Obrębski
References

Engelking A., Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934–1937 (cz. 2), w: Загароддзе-3: Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыi „Палессе ў XX стагоддзi”. 1–4 чэрвеня 2000 г., Беласток, Мiнск 2001, c. 266–273.

Engelking A., Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934–1937. Organizacja. Metody badań. Problematyka. Uczestnicy, „Etnografia Polska” 2001, T. XLV, z. 1–2, s. 23–45.

Frys-Pietraszkowa E., Kowalska-Lewicka A., Spiss A. (red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 1, Kraków, 2002 s. 226–227.

Kieniewicz A., Nad Prypiecią, dawno temu... Wspomnienia zamierzchłej przeszłości, przygotował do druku S. Kieniewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.

Kozerska H., Michał Federowski, etnograf i zbieracz dokumentów historycznych na Białorusi Zachodniej (1853–1923), „Slavia Orientalis”, 1957, r. 6, s. 34–50.

Moszyński K., Budownictwo ludowe w okolicy Zamoscia, „Ziemia” 1912, R. 3, s. 315.

Moszyński K., Z Ukrainy, Warszawa 1914.

Moszyński K., O kulturze ludowej południowo-środkowego Polesia, „Ziemia” 1925.

Moszyński K., Polesie Wshodnie, Warszawa 1928.

Moszyński K., Ethnogeographische Studien in Ostpolen, w: A Journey through the Eastern Provinces of Poland in the Year 1926, Kraków 1929.

Moszyński K., Stan obecny melografi i rdzennej Białorusi i Polesia, „Lud Słowiański” 1935, t. III, s. 61–69.

Moszyński K., O badaniach muzyczno-etnografi cznych na Polesiu w r. 1932, „Lud Słowiański”, t. III, s. 60–79 1934.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1, Kultura materialna, Warszawa 1967.

Rieszetow A., Jasiewicz Z., Korespondencja Kazimierza Moszyńskiego z Dymitrem Konstantynowiczem Zieleninem. Z materiałów Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Peterburgu, „Lud” 2001, t. 85, s. 277–287.

Sawicki L., Espada samochodowa po kresach wschodnich, Kraków. Sprawozdanie, 1927

Sawicki L., „Nauka Polska” 1914, s. 530.

Sawicki L., W kręgu twórczości Michała Federowskiego: w stulecie wydania I tomu Ludu białoruskiego, Kraków 1998.

Саламевіч Я., Міхал Федароўскі, Мінск 1972.

Васілевіч У., Сага пра Палессе, w: Чэслаў Пяткевіч Рэчыцкае Палессе, Мінск 2004, с. 5–14.

Oлюнина И., Функциональный метод в восточноевропейской этнологии. Юзеф Обремский, „Вестник полоцкого университета” 2006, №7, с. 107–111.

Aleksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk, Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Archiwum IEiAK UJ № 63 (w przypisach – KKMSP PTK).

Aleksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk, Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Archiwum IEiAK UJ № 179.

Aleksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk, Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Archiwum IEiAK UJ № 279.

Aleksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk, Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Archiwum IEiAK UJ № 1209.

Aleksiej Machnacz, Henadzi Siemianczuk, Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Archiwum IEiAK UJ № 1224.

Archiwum IEiAK UJ № 7856/63, 65, 74–83.

Archiwum IEiAK UJ № 7856/ 67–73.

Archiwum IEiAK UJ № 7856/104.

Archiwum IEiAK UJ № 7856/136.

Archiwum PAN, teka III-90-59. Kazimierz Moszyński. Autobiografia.

Archiwum UJ, teka DXL-1. Życiorys naukowy K. Moszyńskiego, przygotowany w roku 1951 przez J. Klimaszewską dla „Wiedzy i Życia”.

Archiwum UJ, teka DXL-30, Notatnik K. Moszyńskiego z 1926 r., s. 16.

Archiwum UJ, teka DXL-23, Materiały terenowe różnego pochodzenia i tematu.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.