Interkulturowe festum folkloricum jako konstrukt i metakomentarz społeczno-kulturowy

Joanna Dziadowiec

Abstrakt

Intercultural festum folkloricum as a construct and socio-cultural metacommentary

This paper, based on the results of a field research, presents an intercultural folklore festival, along with the world of cultural heritage and folkloristic traditions, as a dynamic and self-updating sociocultural construct, that despite the strong institacutionalization, mythologizing and hegemony still has a large potential for emancipation. This event is not entirely artifi cially created by widely understood experts, activists and leaders of folkloristic movement, according to presumed needs and preferences of festival audiences, but it is also an immanent reality, constantly being created by all participants. It is a metacommentary of contemporary folk actuality, constructed and negotiated in the course of interactions, activities and meaningful social practices which have highly performative character.

Słowa kluczowe: festival, folklore, cultural performance, interculturality, myth, code, metacommentary
References

Barthes R., Mit i znak. Eseje, przeł. W. Błońska i in., wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1970.

Bartmiński J., Przesłanki i bariery awansu folklorystyki, [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole 1995, s. 39–54.

Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974.

Burszta W., Wymiary antropologicznego poznania, Poznań 1992.

Dudzik W., Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.

Dziadowiec J., Teorie i interpretacje festiwali folklorystycznych w perspektywie interkulturowej, praca doktorska pod kier. dr hab. Jarosława Rokickiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa 1981.

Hall S.,  The Television Discourse – Encoding and Decoding, [w:] Studying Culture, red. A. Grey, J. McGuigan, London–New York–Sydney 1997, s. 28–34.

Jessa J., Poszukując wieloznaczności, czyli kilka uwag na temat powstawania znaczeń w ramach kultury konsumpcyjnej, „Lud” 2006, t. 90, s. 193–203.

Kowalski P., Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004.

MacAloon J.J., Igrzyska olimpijskie a teoria widowisk w społeczeństwach współczesnych, [w:] Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. J.J. MacAloon, przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa 2009, s. 360–419.

Schechner R., Collective Refl exivity: Restoration of Behavior, [w:] A Crack in the Mirror: Reflexive Perspectives in Anthropology, red. J. Ruby, Philadelphia 2009, s. 41–75.

Schechner R., Performative Circumstances: From the Avant Garde to Ramlila, Calcutta 1983.

Sulima R., Rekonstrukcje i interpretacje. Od folklorystyki do antropologii codzienności, [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole 1995, s. 55–72.

Turner V., Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, przeł. P. Skurowski, „Dialog” 1988, nr 9, s. 97–115.

Turner V., Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. M. i J. Dziekanowie, Warszawa 2005.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.