Pornografia quasi-amatorska – krótki epizod nieustającego karnawału

Artur Sekunda

Abstrakt

Quasi-amateur porn – a brief episode of unceasing carnival

This essay explores meaning complexity of pornographic materials conceived as quasi-private though its true “professional” provenience. The main subjects of analysis are easily accessible ads of various paid X-rated websites. Author treats advertising texts as a source of knowledge about narrative strategies and stereotypes. An interpretative tool chosen for the task is Mikhail Bakhtin’s Theory of Carnival – in particular: concept of “grotesque realism” and four fundamental categories of “carnivalesque” (familiar interaction between people, eccentric behavior, misalliances, sacrilegious). The article is based on the results of research conducted in the years 2002–2004.
 

Słowa kluczowe: internet, pornography, carnival, Bakhtin
References

Bachtin M., Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu, przeł. A. Goreń, A. Goreń, Kraków 1975.

Balbus S., Propozycje metodologiczne Michała Bachtina i ich teoretyczne konteksty, [w:] M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu, przeł. A. Goreń, A. Goreń, Kraków 1975.

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1996.

Kowalski A.P., Archeologia ciała, [w:] Ekran, mit, rzeczywistość, red. W. J. Burszta, Warszawa 2003.

Łotman J., Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Miczka, Warszawa 1983.

Szyłak J., Komiks i okolice pornografii: o seksualnych stereotypach w kulturze masowej, Gdańsk 1996.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.