W poszukiwaniu „rzeczy najmniejszych”. Notatki do etnografii nowych mediów  

Magdalena Sztandara

Abstrakt

In search of „smallest thing”. Notes on the ethnography of new media

The phenomenon of new media has been a subject of ongoing discussions for a years. On the one hand, they are still reveal many doubts and concerns related to their interpretation and description. On the other hand – has become a pretext for extended reflection on contemporary culture and communication strategies. Particularly important in this context seem to be stories about the meanings of new media in everyday use. Indeed new media are involved in everyday practice and experience of their users.
 

Słowa kluczowe: new media, ethnography, everyday, cultural practices
References

Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, tłum. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, Warszawa 1998.

Castells M., Społeczeństwo sieci, tłum. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szamański, Warszawa 2010.

Clifford J., Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki subdyscyplinujące w antropologii, tłum. S. Sikora, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004.

Debray R., Wprowadzenie do mediologii, tłum. A. Kapciak, Warszawa 2010.

Deuze M., Ethnic Media, Community Media and Participatory Culture, „Journalism” 2006, nr 7.

Eco U., Apokaliptycy i dostosowani, tłum. P. Salwa, Warszawa 2010.

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010.

Filiciak M., Utopia „nowych mediów”. Web 2.0 w kontekście studiów nad kulturą (b.d.), http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2008/04/dr-mirosaaw-filiciak-utopia-nowych-mediaw.mp3 [dostęp: 15.03.2012].

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii intepretatywnej, tłum. D. Wolska, Kraków 2005.

Gitelman L., Always Already New. Media, History and the Data of Culture, Cambridge 2006.

Göttlich U., Media Event Culture and Lifestyle Management. Obervations on the Influence of Media Events on Everyday Culture, [w:] Media Events in a Global Age, red. N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz, New York 2010.

Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M.M. Piechaczek, Kraków 2004.

Jagiełło E.A., Etnograf w cybermedynie. Próba zastosowania etnograficznej analizy zawartości, [w:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci, red. E. Jagiełło, P. Schmidt, Lublin 2010.

Kelner D. Media Spectacle and Media Events, [w:] Media Events in a Global Age, red. N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz, New York 2010.

Krzysztofek K., Zdekodowane kody, [w:] Kody McLuhana. Topografia nowych mediów, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Katowice 2009.

Kuligowski W., Cyfrowe tożsamości. Badania w cyberterenie, [w:] tegoż, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Lash S., Lury C., Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, tłum. J. Marmurek, R. Mitoraj, Kraków 2011.

Nacher A., Negocjacje protokołu. Dlaczego warto kreślić odmienne historie nowych mediów?, [w:] Granice kultury, red. A. Gwóźdź, Katowice 2010.

Rewers E., Skuteczna demarginalizacja, [w:] Granice kultury, red. A. Gwóźdź, Katowice 2010.

Sahlins M., Z przeprosinami dla Tukidydesa. Rozumienie historii jako kultury i odwrotnie, tłum. W. Usakiewicz, Kraków 2011.

Standage T., The Victorian Internet: The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century’s On-line Pioneers, New York 1999.

Stöckl A., The Internet, Cyberspace, and Anthropology, „Cambridge Anthropology. A Journal of the Department of Social Anthropology” 2003, vol. 23, nr 3.

Wejland A.P., Założenia teoretyczne i metodologiczne badań Internetu i w Internecie. Kilka uwag krytycznych, [w:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb Sieci, red. E. Jagiełło, P. Schmidt, Lublin 2010.
 

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.