Stałam się już tylko Polką. Narracje biograficzne kobiet ocalonych z czystki etnicznej w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944.

Marcelina Jakimowicz

Abstrakt

I Became Only Pole. The Autobiographical Narratives ­Women who Survived from the Massacres of Poles in Eastern Galicia in the Years 1943–1944

The article is the result of research carried out in the Lviv region of Ukraine, author of the object of interest has made the experience of salvation from the Massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia – carried out in Nazi German-occupied Poland by the Ukrainian Insurgent Army (UPA) in the years 1943–1944.The text describes the interpretation of the memories of survivors women and the impact of traumatic events on their identity. The narratives are examples of problematization memory unit associated with the experience of the border. In the text the author presented the interpretation of the life of interviewees and their attempt to cope with the tragic memories associated with the Massacres of Poles in Eastern Galicia.
 

Słowa kluczowe: autobiographical narrative, difficult memory, Ukraine, ethnic cleansing, women survivors, war, identity.
References

Chlebowczyk J., Procesy narodowotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa–Kraków, 1975.

Domańska E., Miejsce Franka Ankersmita w narratywistycznej filozofii historii, [w:] F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków, 2004, s. 5–27.

Draaisma D., Fabryka nostalgii. O fenomenie wieku dojrzałego, przeł. E. Jusewicz-Kalter, Wołowiec, 2010.

Eberhardt P., Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku, Warszawa, 1994.

Engelking B., Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa, 2001.

Filipowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław, 2010.

Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków, 1993.

Hryciuk G., Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji wschodniej w latach 1931–1939, [w:] Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, 1931–1948, red. S. Ciesielski, Toruń, 2003, s. 93‒126.

Jakimowicz M., Do dziś nie wiem, dlaczego z sąsiadów staliśmy się wrogami… Czystki etniczne na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 w narracjach biograficznych, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa, 2014, 411–428.

Kapralska Ł., Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918–1939, Kraków, 2000.

Krysiński A., Rozwój stosunków etnicznych na Ziemi Czerwińskiej w Polsce Odrodzonej, Warszawa, 1936

Linkiewicz O., Wizerunek obcego a rzeczywistość społeczna pogranicza w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Na pograniczu nowej Europy. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo, red. M. Zowczak, Warszawa, 2010, s. 537–553.

Motyka G., W kręgu „Łun w Bieszczadach”. Szkice z najnowszej historii polskich Bieszczad, Warszawa, 2009.

Motyka G., Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk, 2013.

Motyka G., Libionka D. (red.) 2002 Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje, Warszawa.

Pomian K., Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin, 2006.

Romer E., Polski stan posiadania na południowym wschodzie Rzeczypospolitej, Lwów, 1937.

Saryusz-Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa, 2011.

Saryusz-Wolska M., Traba R. (red.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa, 2014.

Sontag S., Widok cudzego cierpienia, przeł. S. Magala, Kraków, 2013.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.