Call for Papers

Redakcja „Prac Etnograficznych” ogłasza nabór tekstów do nowego numeru rocznika, poświęconego problematyce konfliktów pamięci.

W kontekście dyskutowanych współcześnie fenomenów gorączki archiwum (Derrida), memory boom i difficult heritage  (Macdonald) temat ten domaga się pogłębionej refleksji metodologicznej i dyskusji warsztatowej w gronie praktyków, zajmujących się badaniami nad różnymi formami przeżywania przeszłości. Ponieważ problematyka  konfliktów pamięci jest bardzo rozległa, proponujemy skupienie się na trzech zasadniczych kwestiach. Jakie relacje zachodzą między faktem i doświadczeniem pierwotnym (Koselleck) a obrazem, generowanym przez pamięć w różnych jej formach (pamięci indywidualne i społeczne - rodzinne, regionalne, narodowe, pokoleniowe, środowiskowe, genderowe, klasowe etc.)? Jakie warunki sprzyjają powstawaniu i wygaszaniu konfliktów pamięci, a także  co wpływa na ich dynamikę? Jak badać konfliktowe obszary  życia społecznego, by zachować standardy etyki zawodowej i jednocześnie uniknąć paraliżu epistemologicznego, zwłaszcza w kontekście obecnych dyskusji na temat zaangażowania i społecznej użyteczności antropologii? 

Zachęcamy badaczy z różnych dziedzin wiedzy, zajmujących się wspominaną problematyką, do nadsyłania tekstów poświęconych zarówno teoretycznym rozważaniom nad konfliktami pamięci, jak i studiom przypadków, prezentującym wyniki prowadzonych na ten temat badań.

Przyjmujemy wyłącznie teksty w języku angielskim

Ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 31 maja 2022.

Wszelkie informacje dotyczące publikowania tekstów znajduja się na stronie: https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/The editors of the annual journal Etnographies invites submissions for the thematic issue focused on conflicts of memory. 

Considering currently discussed phenomena of the „archive fever”
(Derrida), memory boom and „difficult heritage” (Macdonald), this topic calls for in-depth 
methodological reflection and discussion among researchers working on various forms 
of experiencing the past. Since the problem of memory conflicts is very broad, we suggest to 
focus on three main issues. What sort of relations exist between the fact and primary experience
 (Koselleck) and the image generated by memory in its various forms (individual memories 
And social memories –  family, regional, national, generational, environmental, gender, class, etc.)? What conditions are contributory to the emergence and extinction of memory conflicts, and what affects their dynamics? How to study the conflict areas of social life in order to maintain the standards of professional ethics and at the same time avoid epistemic paralysis, 
especially in the context of the current discussions on engagement and social usefulness of 
anthropology?  
 

We invite researchers representing various disciplines, who deal with above-mentioned issues, to submit papers devoted to both theoretical considerations on memory conflicts and case 
studies presenting the results of research conducted on this topic. 

All proposals for this special issue should be submitted in English.

 

The deadline for submitting articles is May 31st, 2022.

For more information please see our page:

https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/.

In case of doubt, please write to the following address: prace.etnograficzne@uj.edu.pl

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.