Procedura recenzowania

Zasady kwalifikowania i procedura recenzowania publikacji

1.     Wstępnej weryfikacji artykułów naukowych dokonuje Redakcja Czasopisma, w ramach której mogą one zostać przyjęte do recenzji, odrzucone lub odesłane autorowi z sugestiami niezbędnych uzupełnień lub poprawek.

2.     Publikowane są artykuły, które (należy spełnić jedno z poniższych kryteriów):

a.     stanowią twórcze wyjaśnienie problemu badawczego,
b.    są przeglądem stanu badań w danym zakresie,
c.     propagują wyniki polskich badań naukowych w językach kongresowych,
d.     stanowią krytyczne zreferowanie zagranicznych badań naukowych,
e.     są edycjami źródłowymi.

3.     Redakcja Czasopisma może w uzasadnionych okolicznościach przyjąć do druku artykuł nie spełniający powyższych kryteriów.

4.     Nadsyłane artykuły są recenzowane przez zewnętrznych recenzentów, spoza zespołu redakcyjnego, którzy:

a.     wypowiadają się w zakresie meritum artykułu (w szczególności: zgodność treści z tytułem, wyczerpanie tematu, ocena wniosków, zakres wykorzystanych materiałów),
b.    oceniają stronę językową tekstu,
c.     dokonują także weryfikacji tekstu w zakresie jego zgodności z wymogami prawa autorskiego.

5.     Ostateczna decyzja w sprawie publikacji, w uzasadnionych przypadkach, może być uzależniona jest od wprowadzenia zmian sugerowanych przez recenzenta.


 

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.