Ocena wielkości ruchu turystycznego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015

Kinga Krzesiwo

Abstrakt

Evaluation of the size of tourist traffic in the Kotelnica Białczańska Ski Resort in the winter season 2014/2015

From the point of view of sustainable development of tourist localities, an important issue is the continuous monitoring of tourist traffic and the timely response to fluctuations in its size. Determination of the number of persons participating in tourist traffic is an extremely difficult undertaking. Research into tourist traffic is carried out in Poland but a vast majority of it is periodic and incomplete. Furthermore, the methods used to determine tourist traffic are burdened with many defects, so they do not give grounds to determine the number of people resting in tourist facilities and localities. The aim of this article is to estimate the number of single persons that use the services of the Kotelnica Białczańska Ski Resort in Białka Tatrzańska in the winter season 2014/2015 and to identify the source areas of tourist traffic. In contrast to the most of publications taking up the issue of the size of tourist traffic, in this work a person who came to the studied ski resort several times in a  season was not counted as a few people but as one person. The assumptions and calculations contained in the article allow to conclude that about 318 000–342 000 people visited the Kotelnica Białczańska Ski Resort in the winter season 2014/2015, of which about 291 000–312 000 were tourists from Poland and about 27 000–30 000 from abroad. Those from Poland accounted for 91.3% visitors and they came from all voivodships of the country. About ⅓ of them arrived from the agglomerations of Warsaw and Cracow. Foreign tourists accounted for 8.7% of all people relaxing in the studied ski resort. They came from 34 countries of the world,  excluding Poland. The research method presented in this article allows to estimate the number of single persons resting in a given area and in a specified time as well as it allows for a precise indication of the source areas of tourist traffic. However, an unquestionable disadvantage of the method is its time- and labor-consuming character.

Słowa kluczowe: ski resorts, tourist traffic, methodology, Białka Tatrzańska
References

Arcikiewicz A., 2009, Ruch turystyczny na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, Rocznik Babiogórski, 11, 215–216.

Arnberger A., Brandenburg Ch., Haider V., 2005, Evaluating visitor-monitoring techniques: A comparison of counting and video observation data, Environmental Management, 36, 2, 317–327.

Baraniec A., 2002, Turystyka w Babiogórskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospdarowanie – konflikty – zagrożenia, Ojców, 155–165.

Bogucka A., Marchlewski A., 1982, Studium pojemności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego, Studia Naturae seria A, 22, 17–66.

Bolland A., 1982, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym – stan obecny i próba jego prognozowania w aspekcie potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, Studia Naturae, seria A, 22, 227–242.

Buchwał A., Fidelus J., 2010, Monitoring ruchu turystycznego przy użyciu czujników ruchu na przykładze Tatrzańskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, III, 45–54.

Cessford G., Muhar A., 2003, Monitoring options for visitor numbers in national parks and natural areas, Journal for Nature Conservation, 11, 240–250.

Derlatka B., Grelowska M., 1980, Natężenie ruchu turystycznego w Tatrzańskim Parku Narodowym, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, 6, 109–115.

Elizasiewicz T., 1968, Badania ruchu turystycznego i rozwój bazy turystycznej w powiecie, Problemy Ekonomiczne, 2, 26–46.

Guzik H., Nowak Z., 1983, Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975–1980, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 163, 141–168.

Hibner J., 2014, Monitoring ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu – metody i problemy badawcze, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 2, 33–47.

Hornung M., 1979, Województwo nowosądeckie jako teren indywidualnej, przyjazdowej turystyki świątecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 18, 54–73.

Kowalczyk A., 1994, Geograficzno-społeczne problemy zjawiska drugich domów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Kowalczyk-Anioł J., 2010, Metoda badań, [w:] S. Liszewski (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Łódź, 9–14.

Krakowiak B., 2000, Charakterystyka ruchu turystycznego w Parkach Narodowych Karpat Zachodnich – typy funkcjonalne parków, Turyzm, 10 (1), 5–33.

Krzesiwo K., 2006, Ruch turystyczny w Beskidzie Śląskim w sezonie zimowym, praca magisterska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (maszynopis).

Krzesiwo K., 2007, Turystyka narciarska w Beskidzie Śląskim – stan obecny i problemy rozwoju, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 85–97.

Krzesiwo K., 2014, Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków.

Krzesiwo K., 2015a, Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań, [w:] P. Trzepacz (red.), Prace Geograficzne, 141, 117–140.

Krzesiwo K., 2015b, Ruch turystyczny w Ośrodku Narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015 – raport z badań, Kinga Krzesiwo Research & Consulting, Pisarzowice (maszynopis).

Krzesiwo K., Mika M., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności – studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej, [w:] M. Mika (red.), Prace Geograficzne, 125, 95–110.

Liszewski S. (red.), 2010, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Łódź.

Ładygin Z., Chovancova B., 2005, Monitoring ruchu turystycznego w Tatrach na tle innych gór, [w:] A. Kotarba, W. Borowiec (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych terenów chronionych, t. I, Zakopane, 19–34.

atczak A., 1985, Z problematyki badań turystyki i wypoczynku mieszkańców miast przemysłowych; przykład Tomaszowa Mazowieckiego, Uniwersytet Łódzki, Łódź (maszynopis).

Matczak A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mielnicka B., 1982, Wybrane problemy optymalizacji ruchu turystycznego w Babiogórskim Parku Narodowym, Studia Naturae, seria A, 22, 243–257.

Mielnicka B., Pohl J., 1976, Pojemność turystyczna Babiogórskiego Parku Narodowego a ochrona środowiska przyrodniczego – synteza, [w:] K. Zabierowski (red.), Pojemność turystyczna Babiogórskiego Parku Narodowego a ochrona środowiska przyrodniczego (część I), Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków, arch. BgPN, Zawoja.

Mika M., 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków.

Mika M., Pitrus E., 2007, Źródła informacji turystycznej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 483–508.

Ostrowski S., 1970, Wprowadzenie do statystyki ruchu turystycznego. Cz. 1. Obserwacja statystyczna, Ruch Turystyczny, 1, 13–33.

Ostrowski S., 1972, Ruch turystyczny w Polsce, Warszawa.

Ostrowski S., 1975, Ruch turystyczny jako przedmiot badań statystycznych, Warszawa.

Płaza J., 2004, Turystyka w Babiogórskim Parku Narodowym, Rocznik Babiogórski, 6, 37–58.

Pociask-Karteczka J., Baścik M., Czubernat S., 2007, Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993–2005, [w:] W. Kurek, M. Mika (red.), Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 271–279.

Prędki R., 2006, Bieszczadzki Park Narodowy w świetle badań ankietowych turystów na szlakach pieszych w latach 2004–2005, Rocznik Bieszczadzki, 14, 285–297.

Ptaszycka A., 1964, Wypoczynek świąteczny i turystyka w strefie otaczającej Kraków, Miasto, 2, 10–13.

Semczuk M., 2012, Ruch turystyczny w Gorczańskim Parku Narodowym, Ochrona Beskidów Zachodnich, 4, 98–110.

Staffa M., Czerwiński J., 1977, Badanie ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, Wierchy, 46, 212–218.

Warcholik W., Semczuk M., 2011, Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 18, 148–154.

Warcholik W., Semczuk M., Baranowski M., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, I, 93, 49–57.

Wieniawska-Raj B., 2007, Dynamika ruchu turystycznego w Karkonoskim Parku Narodowym, [w:] J. Štursa, R. Knapik (red.), Geoekologické problemy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., Svoboda n. Ŭpou, Opera Corcontica, 44/2, 593–602.

Wilkońska A., 2011, Ruch turystyczny, [w:] M. Mika (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 227–237.

Włodarczyk B., 2010, Ogólna charakterystyka ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim, [w:] S. Liszewski (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, Łódź, 15–27.

Wrona J., 1983, Ruch turystyczny w Bieszczadach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 163, 169–205.

Zembrzuski J., 1975, 3 mln. turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym, Podtatrze – wiosna, 55–78.

Źródła internetowe

www.rynek-turystyczny.pl/artykul/2297/zima-na-nartach.html (28.08.2015).

www.twojapogoda.pl/wiadomosci/111999/ilu-polakow-umie-jezdzic-na-nartach (28.08.2015).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie