Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego

Marta Borowska-Stefańska

Abstrakt

Flood risk assessment methods in municipalities of the Łódź province

The aim of the article is to analyze methods of flood risk assessment used in Poland and to compare the results obtained on the basis of these analyses. The analysis involves 21 communes (Polish: gmina), which in the document created by the Department of Security and Crisis Management of the Łódź Municipal Government were referred to as those in which the damage connected with flooding is the biggest. In accordance with the Flood Directive (2007), flood risk is a “combination of the probability of a flood event and potential adverse consequences for human health, the natural environment, and culturaland economic activity” (Flood Directive of 2007, Art. 2 Item 2). The article uses the methodology implemented in the Flood Control Operating Plan for the Łódź province (2013), Plans of Flood Risk Management (2015), and their results were compared with the author’s interpretation. Research has shown that the biggest discrepancies concerning flood risk levels concern five communes: Uniejów, Działoszyn, Warta, Gidle and Sulejów. This is linked with a different attitude towards flood risk. Regrettably, there still exists no reliable method of risk assessment, which would greatly facilitate the pursuance of an adequate anti-flood policy.

Słowa kluczowe: flood risk, GIS, areas exposed to floods, Flood Directive, Łódź province
References

Barszcz M., Theobald S., Rötz A., 2013, Metodyka planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla zlewni Fuldy w Niemczech, Gospodarka Wodna, 1, 21–24.

Bogdańska-Warmuz R., Grela J., Konieczny R., Siudak M., 2000, Systemy ostrzeżeń powodziowych, [w:] M. Maciejewski (red.), Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego, IMGW, Kraków (CD-ROM).

Borowska-Stefańska M., 2014, Ocena ryzyka powodziowego jako element wdrażania Dyrektywy Powodziowej – przykład Uniejowa, Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, XI, III, 5–11.

Borowska-Stefańska M., 2015a, Flood risk assessment of Łodź province communes, Humanities and Social Sciences, XX, 22, 9–23.

Borowska-Stefańska M., 2015b, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Borowska-Stefańska M., 2015c, Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w wybranych miastach województwa łódzkiego, Prace Geograficzne, 140, 57–77.

Chojnacki J., 1994, Wskaźniki strat powodziowych, Gospodarka Wodna, 10, 227–231.

Chojnacki J., 2000, Szacowanie strat powodziowych, [w:] M. Maciejewski (red.), Model kompleksowej ochrony przed powodzią w obszarze dorzecza górnej Wisły na przykładzie województwa małopolskiego [CD-ROM], IMGW, Kraków.

Crichton D., 1999, The risk triangle, [w:] J. Ingleton (red.), Natural disaster management, Tudor Rose, London, 102–103.

Crichton D., 2007, What can cities do to increase resilience?, Philosophical Transactions of the Royal Society, 365, 2731–2739.

Drożdżal E., Grabowski M., Kondziołka K., Olbracht J., Piórecki M., Radoń R., Ryłko A., 2009, Mapy ryzyka powodziowego – projekt pilotażowy w zlewni Silnicy, Gospodarka Wodna, 1, 19–29.

Dyrektywa Powodziowa, 2007, Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka i zarządzania nim..

Głosińska E., 2013, Zastosowanie GIS w szacowaniu potencjalnych strat powodziowych w kontekście zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego, Roczniki Geomatyki, XI, 4, 61, 25–41.

Kang J.L., Su M.D., Chang L.F., 2005, Loss functions and framework for regional flood damage estimation in residential area, Journal of Marine Science and Technology,13, 3, 193–199.

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu z dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. 1976 Nr 32 poz. 190).

Kurczyński Z., 2012,Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a Dyrektywa Powodziowa, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 23, 209–217.

Merz B., Thieken A.H., 2004, Flood risk analysis: Concepts and challenges, Osterreichische Wasser und Abfallwirtschaft, 56, 3–4, 27–34.

Nachlik E., 2011, Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego. Problemy integracji przestrzennych informacji bazodanowych, Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE – od zbiorów do usług danych przestrzennych, VII Krakowskie Spotkania z INSPIRE, Kraków, 12–14 maja 2011 r.

Ocena zagrożenia powodziowego na obszarze województwa łódzkiego, 2012, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź.

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego, 2013, Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź.

Rotnicka J., 2011, Gospodarka wodna w świetle uwarunkowań Unii Europejskiej, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły), Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. w siedzibie Senatu, Kancelaria Senatu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz.U. 2013 poz. 104).

Sowiński M., 2008, Szkody powodziowe jako element wyznaczania ryzyka, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 7, 121–130.

Szypuła M., 2001, Strefy zagrożenia powodziowego: metodyka określania rodzajów i sposób wyznaczania z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, Gospodarka Wodna, 8, 328–330.

Thieken A.H., Müller M., Kreibich H., Mer B., 2005, Flood damage and influencing factors: New insights from the August 2002 flood in Germany, Water Resources Research, 41, doi:10.1029/2005WR004177.

Trzmiel B., 1986, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Tomaszów Mazowiecki (667), 1: 50 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.; Dz. U. 2012 poz. 145 z późn zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

Wołoszyn E., 2006,Oddziaływanie powodzi na środowisko, [w:]Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Gdańsk, 125–158.

http://www.kzgw.gov.pl/Dyrektywa-Powodziowa.html (27.11.2013).

http://www.powodz.gov.pl/pl/plan_view?id=1 (7.07.2015).

http://www.powodz.gov.pl/pl/plany (7.07.2015).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie