Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej na przykładzie gmin województwa małopolskiego

Aneta Pawłowska-Legwand

Abstrakt

Use of ICT in promotion and tourist information of communes in Lesser Poland Voivodeship

Information and communication technology (ICT) allows for new, more interactive ways of promotion activities and tourist information presentation. Dissemination of broadband Internet and mobile devices as well as development of new programming technologies are main driving forces for broader use of tools such as mobile applications, social media, augmented and virtual reality. Territorial governments and most of all local governments use this potential in executing their tasks in the area of promotion and tourist information established by law regulations. The main goal of this paper was to present research results focused on activities in the area of promotion and tourist information where information and communication technology was implemented by local governments in communes of Lesser Poland Voivodeship. Collecting data about selected digital tools was conducted in 2013 and 2018 for 182 communes. Qualitative and quantitative analysis was performed on obtained database according to a set of criteria. Then, range and directions of activities were characterized and estimated. On this basis, activities realized by local governments in the research area can be described as numerous and various. Among examples of activities are modernization of official websites of commune offices, creation of next mobile applications, also with QR codes and beacon technology, and growing activity in social media.

Zarys treści:

Technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiają realizowanie działań promocyjnych i przekazywanie informacji turystycznej w nowy, multimedialny i interaktywny sposób. Upowszechnienie się dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej i urządzeń przenośnych oraz rozwój technologii programistycznych sprzyjają z kolei podejmowaniu tych
działań na szerszą skalę i za pośrednictwem takich narzędzi, jak aplikacje mobilne, media społecznościowe oraz rzeczywistość rozszerzona i wirtualna. Samorządy terytorialne, w tym przede wszystkim samorządy gminne, realizujące działania z zakresu promocji i informacji turystycznej w ramach zadań wskazanych w aktach prawnych, korzystają z tego potencjału. Celem artykułu było przedstawienie wyników badań dotyczących działań związanych z promocją i informacją turystyczną, zrealizowanych z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych przez samorządy gminne w województwie małopolskim. W 2013 r. i 2018 r. przeprowadzono inwentaryzację wybranych narzędzi cyfrowych dla 182 gmin. Zestawienie to przeanalizowano w ujęciu ilościowym i jakościowym według przyjętych kryteriów, co umożliwiło charakterystykę oraz ocenę zakresu i kierunków działań. Na tej postawie można powiedzieć, że samorządy gminne zrealizowały liczne i zróżnicowane zadania w tym zakresie. Jest to widoczne na przykładzie modernizowania oficjalnych stron internetowych, udostępniania kolejnych aplikacji mobilnych, także z QR kodami lub technologią beacon, i systematycznego zwiększania aktywności w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe: technologie informacyjno-komunikacyjne, promocja, informacja turystyczna, samorząd gminny, województwo małopolskie, information and communication technology, promotion, tourist information, local government, Lesser Poland Voivodeship
References

Alejziak W., 2004, Polityka turystyczna [w:] R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce, Studia i Monografie, 7, cz. 2, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, 41–94.

Altkorn J., 1998, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bartkowski J., Kowalczyk A., Swianiewicz P., 1990, Władze lokalne wobec reform systemu samorządowego [w:] J. Bartkowski, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz (red.), Strategie władz lokalnych. Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, 21, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 185–203.

Borzyszkowski J., 2012, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o, Warszawa.

Bosiacki S., 2004, Marketing w turystyce [w:] R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce, Studia i Monografie, 7, cz. 2, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków, 43–54.

Brol R., 2009, Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 52–61.

Buhalis D., 1998, Strategic use of information technologies in the tourism industry, Tourism Management, 5 (19), 409–421.

Buhalis D., Deimezi O., 2004, E-tourism developments in Greece: Information communication technologies adoption for the strategic management of the Greek tourism industry, Tourism and Hospitality Research, 5 (2), 103–130.

Buhalis D., 2008, Technologie informatyczne i telekomunikacyjne w turystyce [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 282–298.

Buhalis D., Leung D., Law R., 2011, eTourism: Critical information and communication technologies for tourism destinations [w:] Y. Wang, A. Pizam (red.), Destination marketing and management: Theories and applications, CAB International, Oxford, 205–224.

del Chiappa G., Baggio R., 2015, Analyzing the effects of a network structure, Journal of Destination Marketing & Management, 4 (3), 145–150.

Darmer P., Sundbo J., 2013, Introduction to experience creation [w:] J. Sundbo, P. Darmer (red.), Creating experiences in the experience economy, Edward Elgar, Chettenham, 1–12.

Denek E., 2002, Turystyka a zadania i budżety samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 204–228.

Filipiak B., Milewski D., Panasiuk A., 2010, Zadania samorządu lokalnego w gospodarce turystycznej [w:] A. Panasiuk (red.), Informacja turystyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 15–35.

Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo Ch., 2015, Smart tourism: foundations and developments, Electronic Markets, 25 (3), 179–188.

Hjalager A.-M., 2010, A review of innovation research in tourism, Tourism Management, 31, 1–12.

Holloway J.Ch., 1994, The business of tourism, Pitman Publishing, London.

Ivars-Baidal J.-A., Celdrán-Bernabeu M.A., Mazón J.-N., Perles-Ivars Á.F., 2017, Smart destinations and the evolution of ICTs: a new scenario for destination management?, Current Issues in Tourism, 22 (13), 1581–1600.

Kornak A.S., Rapacz A., 2001, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Kowalczyk A., 2010, Koncepcje turystyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej [w:] A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 44–55.

Markowski T., Marszał T., 2005, Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitarnymi, Samorząd  Terytorialny, 7–8, 7–16.

Merski J., Piotrowski J.P., 2008, System informacji a ruch turystyczny, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.

Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.

Nalazek M., 2010, Rola nowych technologii w informacji turystycznej [w:] D. Chudy-Hyski, M. Żemła (red.), Konsument na rynku turystycznym. Informacja turystyczna w Europie, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, 147–157.

Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A., 2012, Conceptualising technology enhanced destination experiences, Journal of Destination Marketing & Management, 1 (1–2), 36–46.

Neuhofer B., Buhalis D., Ladkin A., 2014, A typology of technology-enhanced tourism experiences, International Journal of Tourism Research, 16 (4), 340–350.

Panasiuk A., 2010, Gospodarka turystyczna [w:] A. Panasiuk (red.), Informacja turystyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 50–63.

Pawlicz A., 2015, E-turystyka w obsłudze uczestników turystyki i rekreacji [w:] B. Meyer (red.), Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 257–278.

Pawlusiński R., 2008, Informacja turystyczna [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 181–184.

Pawłowska A., 2014, Informacja turystyczna 2.0. Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz poprawy dostępu do informacji turystycznej w województwie małopolskim, Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 2 (23), 179–99.

Pawłowska A., 2015, Innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki. Przykłady z województwa małopolskiego [w:] M. Romanowska, M. Chudzicki, R. Stasiak-Betlejewska (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu organizacją, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Częstochowie, Częstochowa, 75–81.

Pawłowska A., 2016, Aplikacje mobilne jako nowe narzędzie w informacji turystycznej. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskim [w:] I. Miciuła, I. Nowakowska-Grunt (red.), Wybrane aspekty w zarządzaniu organizacją w XXI w. Innowacje – Gospodarka – Społeczeństwo, Wyd. Naukowe Sophia, Katowice, 371–383.

Sundbo J., Sørensen F., 2013, Introduction to the experience economy [w:] J. Sundbo, F. Sørensen (red.), Handbook on the experience economy, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltnecham, 1–20.

Szromnik A., 2010, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.

Tapscott D., 2010, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Yuan Y.-L., Gretzel U., Fesenmaier D.R, 2006, The role of information technology use in American convention and visitors bureaus, Tourism Management, 27 (2), 326–341.

Zajadacz A., 2012, Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Ziółkowski R., 2007, Informacja w turystyce [w:] B. Meyer (red.), Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 95–106.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie