Zagospodarowanie przestrzeni kampusu uniwersyteckiego z perspektywy  studentów

Agnieszka Konior,

Weronika Pokojska

Abstrakt

Spatial management of a university campus from students’ perspective 

The article concerns one of the basic groups of stakeholders on university campuses: students. Theoretical issues related to planning of public spaces, including university campuses, will be discussed, with particular emphasis on socializing the planning process and organization of socio-cultural events. The results of research conducted among students of culture and media management (Institute of Culture of the Jagiellonian University) will be presented. The research was conducted as part of the subject Urban projects (formerly Project management in urban space) in 2017/2018–2019/2020. The students’ task was to develop an analysis of the Jagiellonian University campus space, with particular emphasis on the building of the Faculty of Management and Social Communication (in which they defined their strengths, weaknesses, opportunities and threats), defined the target group, and proposed actions that could improve the quality of public spaces on the Jagiellonian University Campus (implemented with low/high expenditure in the short/long term). The work was carried out in groups, in total more than 60 responses were collected. ‘Good practices’ in the field of socio-cultural student activities that liven up campus space (e.g. the Culture and Media Festival Polikultura in Krakow) will also be presented.
 
Keywords: university campuses, public space, stakeholder, space planning, Jagiellonian University
 
Zarys treści: Artykuł dotyczy jednej z podstawowych grup interesariuszy kampusów uniwersyteckich, a więc studentów. Omówione zostaną zagadnienia teoretyczne związane z planowaniem przestrzeni publicznych, w tym kampusów uniwersyteckich, ze szczególnym akcentem na uspołecznienie procesu planowania i organizację wydarzeń społeczno-kulturalnych. Przedstawione będą wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów kierunku Zarządzanie kulturą i mediami (Instytut Kultury UJ). Badania prowadzone były w ramach przedmiotu Projekty miejskie (wcześniej Zarządzanie projektami w przestrzeni miejskiej) w latach 2017/2018–2019/2020. Zadaniem studentów było dokonanie analizy przestrzeni kampusu UJ, ze szczególnym uwzględnieniem samego budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (w której ramach określili ich silne i słabe strony, szanse i zagrożenia), zdefiniowanie grupy docelowej przestrzeni oraz zaproponowanie działań, które mogłyby podnieść jakość przestrzeni publicznych Kampusu UJ (realizowanych małym/dużym nakładem środków w krótkiej/długiej perspektywie czasowej). Praca była realizowana w grupach, łącznie zebrano ponad 60 odpowiedzi. Ponadto zaprezentowane zostaną „dobre praktyki” z zakresu studenckich działań społeczno-kulturalnych, które wpływają na ożywienie przestrzeni kampusów (np. Festiwal Kultury i Mediów „Polikultura” w Krakowie).
Słowa kluczowe: kampusy uniwersyteckie, przestrzeń publiczna, interesariusze, zagospodarowanie przestrzeni, Uniwersytet Jagielloński
References
Ağlargöz O., 2016, ‘We are at this campus, there is nothing in this campus…’: Socio-spatial analysis of a university campus, Tertiary Education and Management, 23 (1), 69–83.
 
Boryczka E.M., Sokołowicz M.E., Wróblewski W., Zasina J., 2012, Poradnik dla uczestników Warsztatów po kolei czas na Łódź, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, Łódź.
 
Campusgarten FH Potsdam, www.campusgarten-potsdam.de/campusgarten (dostęp: 18.06.2020).
 
Cannas da Silva L., Valsassina Heitor T., 2017, Campuses as Sustainable Urban Engines – A Morphological Approach to Campus Social Sustainability, [w:] W. Leal Filho et al. (eds.), Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education, World Sustainability Series, Springer, 259–276.
 
Casino FHP, https://casino-fhp.de/ (dostęp: 18.06.2020).
 
Green Campus, www.ru.nl/propertymanagement/building-on-campus/green-campus/ (dostęp: 18.06.2020).
 
Jak przetworzyć miejsce? Poradnik kreowania udanych przestrzeni publicznych, 2012, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 
Konior A., Pluszyńska A., 2018, Festiwal Kultury i Mediów „Polikultura” jako przykład kampanii crowdfundingowej w kulturze, [w:] A. Pluszyńska, A. Szopa (red.), Crowdfunding w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
Koźmiński A.K., Piotrowski W., 2006, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
Lisik B., Zegan J., 2016, Polikultura: Lubię kiedy nocą…, [w:] J. Zegan, Lubię kiedy nocą… Publikacja IV edycji Polikultury, Instytut Kultury UJ, Kraków.
 
Mazur B., 2014, Kultura organizacyjna w perspektywie poznawczej. Próba operacjonalizacji, [w:] Ł. Sułkowski, C. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin, Warszawa.
 
Otwarcie Galerii Plakatu Kulturalnego Dydo i prezentacja muralu Sebastiana Bożka | Inauguracja Festiwalu na Kampusie UJ | Polikultura, www.facebook.com/events/1440175556276341/(dostęp: 3.06.2020).
 
Polikultura, www.facebook.com/polikulturafest/ (dostęp: 04.06.2020).
 
Powstanie Kampusu. Krok po kroku, www.uj.edu.pl/kampus/historia-budowy (dostęp: 10.06.2020).
 
Rytkönen E., 2014, Community-Focused Perspectives to Interdisciplinary University Campus Management – A Buisiness Model Case Study, 20th Annual Pacific-Rim Real Estate Society Conference, Christchurch, New Zealand, 19–22 January 2014.
 
Rymarzak M., 2014, University space management exemplified by selected European entities, Real Estate Management and Valuation, 22–29.
 
Rymarzak M., 2016, Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznych uniwersytetów na przykładzie wybranych krajów UE, Horyzonty Wychowania, 15 (35), 233–246.
 
Zabłocie Inspirujące – pokaz mody | Oficjalne zakończenie Festiwalu Kultury i Mediów „Polikultura” 2015, www.facebook.com/events/1074087709273194 (dostęp: 03.06.2020).