Architektura uczelni wyższych. Wybrane kryteria jakościowe przestrzeni  współczesnego kampusu w badaniach i projektach studentów Wydziału  Architektury Politechniki Śląskiej

Dorota Winnicka-Jasłowska

Abstrakt

Architecture of universities. Selected quality criteria for the space   of a contemporary university campus in research and projects of students  at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology

The education of architects at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the field of architectural design is based on scientific research. Researchbased design means asking research questions and formulating answers supported by research methods that students learn during the course of their studies. The paper discusses a student didactic and research project carried out as a part of a semester course. The research concerned the evaluation of the functional, behavioural and organizational criteria indicated on the University campus, carried out using the Post-Occupancy Evaluation method (POE). The scope of the research included the following criteria: way-finding and buildings visual identification, universal design, services on the campus, network of learning and social contact places, design out crime issues, aesthetics of the university campus, and the campus as a space for social integration. The final part of the paper also presents selected student projects carried out on the basis of conclusions from the described research.
 
Keywords: architecture, urban planning, smart cities, university, campus, qualitative research in architecture, research-based design, Silesian University of Technology
 
Zarys treści: Kształcenie przyszłych architektów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w zakresie projektowania architektonicznego oparte jest na badaniach naukowych. Research-based design to w praktyce stawianie pytań i formułowanie odpowiedzi wsparte metodami badawczymi, które studenci poznają w toku studiów. W artykule omówiono studencki projekt dydaktyczno-naukowy, zrealizowany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Badania dotyczyły ocen w zakresie wybranych kryteriów funkcjonalnych, behawioralnych i organizacyjnych w kampusie Uczelni, przeprowadzonych metodą Post-Occupancy Evaluation (POE). Zakres objął następujące kryteria badawcze: identyfikację wizualną kampusu i budynków oraz odnajdywanie celu, projektowanie uniwersalne, usługi w kampusie, sieć miejsc do uczenia się i kontaktów społecznych, bezpieczeństwo, wizerunek dzielnicy akademickiej oraz kampus jako przestrzeń integracji społecznej. W końcowej części artykułu zostały również zaprezentowane wybrane projekty studenckie, zrealizowane na podstawie wniosków z opisanych badań.
Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, inteligentne miasta, uniwersytet, kampus, badania jakościowe w architekturze, research-based design, Politechnika Śląska
References
Fross K., Winnicka-Jasłowska D., Sempruch A., 2018, Student zone as a new dimension of learning space. Case study in Polish conditions, [w:] J. Charytonowicz (red.), Advances in human factors, sustainable urban planning and infrastructure, Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, July 17–21, 2017, Los Angeles, California, USA, Cham, Springer International Publishing, 77–83.
 
Preiser W., Rabinowitz H., White E., 1988, Post-Occupancy Evaluation, Van Nostrand, Reinhold, NY.
 
Tymkiewicz J., Winnicka-Jasłowska D., Fross K., 2019, The campus space in research and student projects, [w:] J. Charytonowicz, C. Falcao (red.), Advances in human factors, sustainable urban planning and infrastructure, Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Sustainable Urban Planning and Infrastructure, July 21–25, 2018, Loews Sapphire Falls Resort at Universal Studios, Orlando, Florida, USA, Cham, Springer International Publishing.
 
Winnicka-Jasłowska D., Tymkiewicz J., Fross K., 2019, Open-air work zones for students at the Faculty of Architecture depicted on the basis of pilot student projects, [w:] J. Charytonowicz (red.), The 9th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2018 and the Affiliated Conferences to be held at the Loews Sapphire Falls Resort, Universal Studios Orlando, Florida, USA July 22–26, 2018, Cham, Springer International Publishing.
 
Winnicka-Jasłowska D. (red.), 2014, Jakość współczesnych uniwersytetów w opiniach użytkowników i w studenckich koncepcjach projektowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
Winnicka-Jasłowska D., 2016, Przestrzeń nauki współczesnego uniwersytetu. Rola badań przedprojektowych w programowaniu nowych funkcji wyższych uczelni, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.